Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Z inspektorami pracy o bezpiecznej pracy w górnictwie

Z inspektorami pracy o bezpiecznej pracy w górnictwie

5 Lipca 2024

4 lipca br. przedstawiciele organów nadzoru górniczego wzięli udział w wyjazdowej naradzie Sekcji Górniczej Państwowej Inspekcji Pracy, która odbyła się w Bełchatowie.

Nadzór górniczy reprezentowały Alicja Stefaniak, dyrektor Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia Wyższego Urzędu Górniczego oraz Marzena Rabiasz, dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach. Ze strony organizatorów w naradzie uczestniczyli: Jarosław Leśniewski, z-ca Głównego Inspektora Pracy, Izabela Waga, z-ca dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy, Marcin Grzelak, Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi oraz inspektorzy pracy z sekcji górniczej.

Narada miała na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych oraz zakładach.

W czasie spotkania omówiono zmiany w przepisach prawa, wprowadzone nowelą ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 16 czerwca 2023 r. ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej kwalifikacji górniczych oraz szkoleń osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego. Ponadto przedstawiono stan wypadkowości za 2023 r. z uwzględnieniem wypadków przy pracy charakterystycznych dla górnictwa odkrywkowego oraz wnioski z badań przyczyn i okoliczności niebezpiecznych zdarzeń, związanych z ruchem zakładów górniczych.

Omówione zostały również zasady współpracy organów nadzoru górniczego szczebla terenowego z Państwową Inspekcją Pracy w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Głównym Inspektorem Pracy w dniu 26 lutego 2013 r., w zakresie: wymiany informacji w obszarze stwierdzanych nieprawidłowości w ruchu zakładów górniczych, współdziałania w badaniach przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz wspierania inicjatyw dotyczących poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie.

Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy przybliżyli metodykę kontroli zakładów górniczych oraz stosowane środki prawne, odnosząc się do kontroli związanych drążeniem tuneli oraz czasu pracy pracowników podziemnych zakładów górniczych.

do góry