Strona główna/Prawo/Akty prawne/Projekty aktów normatywnych/Trwające postępowania legislacyjne/Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyrobów (..)

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych

Wnioskodawca: Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
Status projektu: otwarty
Wykaz prac legislacyjnych: Rada Ministrów
Numer z wykazu: RD26
Podstawa prawna: Tytuł ustawy:
ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze
Jednostka redakcyjna:
art. 113 ust. 15
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej: dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1)

 

 

 

Wszelkie dokumenty związane z procesem legislacyjnym projektu
są udostępnione na stronach internetowych

Rządowego Procesu Legislacyjnego

 

 

 

link do RPL

 

do góry