do góry
Strona główna / O nas / WUG / Struktura / Komórki organizacyjne / Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem

Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem

Dyrektor: Piotr Kujawski

 

Zastępcy dyrektora:

Ireneusz Grzybek

Janusz Orlof

 

 • Tel. 32 736 17 82
 • Faks: 32 736 18 29, 32 251 48 84
 • e-mail: osg[at]wug.gov.pl

Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem nadzoruje i koordynuje działalność okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, przeprowadza kontrole okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, a także wykonuje zadania Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w odniesieniu do:

 • ochrony środowiska i gospodarki złożem, w tym według kryterium wykonywania przez przedsiębiorców obowiązków określonych w przepisach odrębnych od ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 i 1991 oraz z 2017 r. poz. 60, 202, 1089 i 1215) lub określonych na podstawie tych przepisów;
 • zapobiegania szkodom;
 • postępowania z odpadami, gospodarki wodnej oraz gospodarki terenami zajętymi pod działalność górniczą;
 • podziemnego składowania odpadów, w zakresie ochrony środowiska;
 • rekultywacji gruntów po działalności górniczej;
 • gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania; 
 • rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożenia wodnego;
 • wykonywania robót geologicznych, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
 • miernictwa górniczego, w szczególności:
  • wykonywania prac geodezyjnych dla potrzeb zakładów górniczych,
  • sporządzania, aktualizacji i uzupełniania dokumentacji mierniczo-geologicznej,
  • zabezpieczenia dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych i przekazywania jej do archiwum dokumentacji mierniczo-geologicznej,
  • ochrony powierzchni oraz monitoringu wpływów eksploatacji górniczej;
 • administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w szczególności:
  • nadzoru nad projektowaniem i wykonywaniem robót budowlanych oraz utrzymaniem obiektów budowlanych na terenie zakładu górniczego,
  • oceny stanu zagrożenia, badań przyczyn awarii i katastrof obiektów budowlanych zakładu górniczego;
 • planowania i zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do terenów górniczych, w szczególności:
  • opiniowania rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • uzgadniania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zagospodarowania terenów górniczych,
  • uzgadniania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego,
  • opiniowania projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa,
  • uzgadniania decyzji w sprawach ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji realizowanych na terenach górniczych;
 • działalności określonej w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, związanej z zakresem zadań departamentu.

Do zadań Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem należą również:

 • obsługa prac oraz udział w posiedzeniach Komisji do spraw Ochrony Powierzchni;
 • rozpatrywanie wniosków o:
  • stwierdzenie kwalifikacji mierniczego górniczego i geologa górniczego,
  • nadanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, związanych z zakresem zadań departamentu,
  • udzielenie zgody na odstąpienie od określonych wymagań przewidzianych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, związanych z zakresem zadań departamentu;
 • obsługa Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego oraz kwalifikacji geologa górniczego;
 • zamieszczanie i aktualizowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Wyższego Urzędu Górniczego wykazu osób, którym stwierdzono kwalifikacje mierniczego górniczego albo kwalifikacje geologa górniczego; 
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji w zakresie cofnięcia uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, związanych z zakresem zadań departamentu;
 • udzielanie informacji o środowisku i jego ochronie;
 • prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem opinii przewidzianych w art. 411 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898 i 1089), w sprawach przeznaczenia środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie potrzeb górnictwa;
 • wykonywanie zadań związanych z dokonywaniem kompleksowego sprawdzenia i oceny stanu bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych oraz innych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładów górniczych, a także przedkładaniem właściwym organom informacji, opinii i wniosków w tej dziedzinie, związanych z zakresem zadań departamentu;
 • prowadzenie ewidencji wykorzystania przyrządów kontrolno-pomiarowych zakupionych dla potrzeb departamentu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • monitorowanie wykorzystywania w działalności inspekcyjno-technicznej urzędów górniczych przyrządów kontrolno-pomiarowych zakupionych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz sporządzanie rocznych sprawozdań w tym zakresie;
 • rozpatrywanie spraw wynikających ze skarg, wniosków, petycji, interwencji i listów, których przedmiotem jest działalność przedsiębiorców oraz innych podmiotów lub jednostek, podlegająca nadzorowi i kontroli organów nadzoru górniczego, związanych z zakresem zadań departamentu.

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00