Statut

Zarządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 14 lipca 2021 r.
w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu

Na podstawie art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyższemu Urzędowi Górniczemu nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Ministra Energii z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (Dz. Urz. Min. Ener. poz. 5).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

STATUT WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

§ 1.

Wyższy Urząd Górniczy, zwany dalej „Urzędem”, zapewnia obsługę Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, zwanego dalej „Prezesem”, działając pod jego bezpośrednim kierownictwem.

§ 2.

 1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  1. Departament Energomechaniczny;
  2. Departament Górnictwa;
  3. Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem;
  4. Departament Prawny;
  5. Departament Warunków Pracy i Szkolenia;
  6. Biuro Administracyjno-Gospodarcze;
  7. Biuro - Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej;
  8. Biuro Budżetowo-Finansowe, Kadr i Szkolenia;
  9. Biuro Komunikacji Społecznej.
 2. W skład Urzędu wchodzą ponadto:
  1. Samodzielny Wydział Organizacyjny;
  2. Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego;
  3. Samodzielne Stanowisko do spraw Kontroli;
  4. Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Obronności i Zarządzania Kryzysowego.
 3. Zakres zadań komórek organizacyjnych, samodzielnego wydziału i samodzielnych stanowisk oraz tryb pracy Urzędu określa regulamin organizacyjny Urzędu, ustalany przez Prezesa.
 4. Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi, samodzielnymi wydziałami oraz samodzielnymi stanowiskami rozstrzyga Prezes.
 5. Prezes może tworzyć w Urzędzie, na czas określony, zespoły do wykonywania zadań wykraczających poza zakres zadań komórek organizacyjnych, samodzielnych wydziałów oraz samodzielnych stanowisk, określając ich nazwę, skład, zakres zadań oraz tryb pracy.

§ 3.

 1. Prezes kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesów Urzędu, Dyrektora Generalnego Urzędu, osób kierujących komórkami organizacyjnymi, osób kierujących samodzielnymi wydziałami oraz osób zajmujących samodzielne stanowiska.
 2. Prezes może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, oraz innych pracowników Urzędu, do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.
Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2021-10-24 Zarządzenie Ministra Aktywów Państwowych w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu
ilość pobrań: 201
Zarządzenie Ministra Aktywów Państwowych w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu 480.13KB zobacz
do góry