Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/20. Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

20. Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Mikołów

23 Października 2015

22 października br. w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów odbyło się 20. Posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Mikołów. Spotkaniu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego  w Gliwicach. W obradach uczestniczył Zastępca Burmistrza Mikołowa, przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, Urzędu Miasta, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Katowickiego Holdingu Węglowego, Kompanii Węglowej S.A. oraz przedstawiciele kopalń: „Makoszowy”, „Bielszowice”, „Bolesław Śmiały”, „Halemba-Wirek”, „Budryk” i „Wujek”.

Na wstępie omówiono stan realizacji uchwały podjętej na poprzednim posiedzeniu zespołu, dotyczącej robót hydrotechnicznych prowadzonych przez kopalnię „Bielszowice” na terenie dzielnicy Borowa Wieś. Postęp w realizowanym przedsięwzięciu jest znaczny, jednak jego zakres oraz niezbędne formalności administracyjno-prawne znacząco wpływają na terminy rozpoczęcia kolejnych etapów zadania. Zespół porozumiewawczy podjął uchwałę o dalszym monitorowaniu realizacji przedsięwzięcia, na kolejnych posiedzeniach.

W dalszej części posiedzenia omówiono eksploatację górniczą dokonaną w II i III kwartale 2015 r. i eksploatację projektowaną w IV kwartale 2015 r. i I kwartale 2016 r. wraz z przedstawieniem oddziaływania tej eksploatacji na powierzchnię terenu i prezentacją zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego. Z zaprezentowanego materiału wynika, że w II i III kwartale 2015 r. pod terenami gminy Mikołów eksploatację prowadziły trzy kopalnie „Bielszowice”, „Bolesław Śmiały”, „Budryk” (5 ścian), natomiast  w granicach administracyjnych gminy Mikołów wystąpiły jeszcze wpływy pochodzące  z eksploatacji prowadzonej poza jej granicami. Była to z eksploatacja KWK „Halemba-Wirek” oraz KWK „Wujek”. Ponadto przedstawiciele wszystkich kopalń omówili zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych oraz oddziaływanie tych eksploatacji na powierzchnię terenu.

W swoim wystąpieniu Zastępca Burmistrza Mikołowa zwrócił uwagę na najistotniejszy problem, którym jest remont ulicy Gliwickiej (DK 44) oraz wynikające z tego tytułu skargi mieszkańców dotyczące wielkiej uciążliwości wynikającej z ruchu pojazdów po zniszczonej nawierzchni drogi, powodujące nadmierne drgania oraz hałas.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach zwrócił się do przedstawicieli kopalni „Bielszowice” o przedstawienie informacji dotyczącej remontu drogi DK 44 na kolejnym posiedzeniu Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Mikołów.

do góry