Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/40. posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

40. posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

20 Czerwca 2017

We wtorek, 20 czerwca br. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się 40. posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie. Tematyka spotkania obejmowała między innymi stan bezpieczeństwa w polskim górnictwie w 2016 r. oraz w roku bieżącym (do 20.06 br.), a także nieprawidłowości stwierdzane w zakresie realizacji szkoleń załóg górniczych.

W trakcie dyskusji członkowie Komisji, reprezentujący przedsiębiorstwa górnicze, omówili podejmowane w spółkach działania zmierzające do ograniczenia udziału czynnika ludzkiego w powstawaniu zdarzeń wypadkowych. Ponadto, przedstawiciele KGHM Polska Miedź S.A. zaprezentowali systemowe rozwiązania w odniesieniu do prognozowania i zwalczania stanu zagrożenia tąpaniami w swoich zakładach.

Poruszono również kwestię wdrożonych działań, zapewniających skuteczną realizację wniosków Komisji powoływanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dla zbadania przyczyn i okoliczności katastrof w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, mających na celu eliminację powielania błędów i nieprawidłowości formułowanych po tych zdarzeniach. Dodatkowo, członkowie Komisji dyskutowali nad uregulowaniami prawnymi w zakresie zagrożenia klimatycznego, w tym temperatury zastępczej klimatu, które będą wprowadzone do stosowania w kopalniach od 1 lipca tego roku.

Obrady zakończono uchwałą, przedłożoną Prezesowi WUG, w której Komisja między innymi zobligowała przedsiębiorców do przeprowadzania szkoleń w zakładach górniczych w zakresie wchodzących w życie z dniem 1 lipca br. nowych rozporządzeń, wydanych na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze, podniesienia merytorycznej jakości szkoleń załóg górniczych, a także podtrzymania działań, ukierunkowanych na wykluczenie powtarzania nieprawidłowych zachowań, wskazywanych jako przyczyny zaistniałych katastrof górniczych.

Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa WUG. Do jej zadań należy przygotowywanie i przedkładanie Prezesowi WUG opinii dotyczących stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie.

do góry