Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/43. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

43. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurowa

11 Kwietnia 2016

7 kwietnia br. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice” w Knurowie odbyło się 43. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurowa.

Spotkanie prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli: Zastępca Prezydenta Miasta Knurów oraz przedstawiciele: Urzędu Miasta Knurów, Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Starostwa Powiatowego w Gliwicach, Nadleśnictwa Rybnik oraz KWK „Knurów-Szczygłowice”.

Na wstępie omówiono stan realizacji wniosków podjętych na poprzednim posiedzeniu zespołu, które dotyczyły:

  • zabezpieczenia koryta rzeki Bierawki na odcinku od ul. Lignozy do mostu PKP przed wpływami planowanej w tym rejonie eksploatacji górniczej wraz z naprawą przepustów potoku Wilczańskiego i potoku Krywałdzkiego,
  • podwyższenia prawego obwałowania rzeki Bierawki w km 43+000 do 44+200,
  • remontów i stanu dróg będących pod wpływem eksploatacji górniczej na terenie miasta Knurowa.

Ponadto przedstawiono przebieg eksploatacji górniczej prowadzonej w IV kwartale 2015 r. i w I kwartale 2016 r., a także eksploatacji projektowanej w II i III kwartale 2016 r. wraz z omówieniem oddziaływania tych eksploatacji na powierzchnię terenu i zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

Przedstawiciele KWK „Knurów-Szczygłowice” omówili również zakres planowanej w IV kwartale br. nadbudowy ul. Zwycięstwa oraz stan prac przy opracowaniu wielowariantowej koncepcji podwyższenia lewego obwałowania rzeki Bierawki w km 43+000 do 44+200.

Zwrócono również uwagę na konieczność zapewnienia bezproblemowej przejezdności dróg zastępczych na czas realizacji planowanej nadbudowy ul. Zwycięstwa. Ponadto poruszono kwestie prawidłowego zabezpieczenia nowopowstałej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej przed wpływami eksploatacji górniczej oraz planowanej przez KWK „Knurów-Szczygłowice” budowy dwóch przepompowni w rejonie ulic Niepodległości i Wilsona.

Zwrócono także uwagę na konieczność prawidłowego określania parametrów wskaźników, przyjmowanych do obliczania prognozowanych deformacji terenu oraz konieczność ścisłego monitoringu wpływów prowadzonej eksploatacji górniczej.

Podkreślono, że dotychczasowa efektywna współpraca pomiędzy władzami miasta, a przedsiębiorcą umożliwiła istotne ograniczenie negatywnego oddziaływania prowadzonych robót górniczych na środowisko i bieżące usuwanie powstałych szkód.

do góry