Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Bezpieczeństwo w kopalniach: Konkursy na badania

Bezpieczeństwo w kopalniach: Konkursy na badania

30 Listopada 2010
Do 30 grudnia 2010 r. można zgłaszać oferty na wykonanie zadań w ramach strategicznego projektu badawczego "Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach". Jest to kolejny etap realizacji wniosków sformułowanych przez Komisje powołane przez prezesa WUG do zbadania przyczyn i okoliczności największych katastrof górniczych w ostatnim dziesięcioleciu.

Komitet Sterujący do koordynacji projektów badawczo-rozwojowych w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy w kopalniach pracuje pod przewodnictwem Piotra Litwy, prezesa WUG, który był inicjatorem określenia najpilniejszych tematów badawczych dla górnictwa.
W listopadzie 2009 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał Zespół Interdyscyplinarny do spraw projektów rozwojowych w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy w kopalniach. W marcu br. to grono specjalistów wskazało sześć problemów o kapitalnym znaczeniu dla polskiego górnictwa.

- Dotyczą one w swej istocie konieczności opracowania nowego podejścia do trzech głównych zagrożeń polskiego górnictwa, czyli metanowego, pożarowego oraz klimatycznego – podkreśla dr Piotr Litwa.

Wskazane i sformułowane przez Zespół Interdyscyplinarny tematy badawcze były konsultowane z pracownikami kopalń i ekspertami naukowymi. 28 września 2010 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkursy na wykonanie zadań badawczych w ramach strategicznego projektu badawczego "Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach".

- Projekt strategiczny ma na celu opracowanie rozwiązań, których wdrożenie przyczyni się do minimalizacji zagrożeń i zwiększenia poprawy bezpieczeństwa pracy w obszarach, które w ostatnich latach najczęściej wiązały się z wypadkami w zakładach górniczych. Tematy zadań badawczych są zgodne z zaleceniami komisji, powołanych w latach 2000-2008 przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w celu wyjaśnienia przyczyn i okoliczności tragedii w kopalniach. W tym czasie miało miejsce aż 19 katastrof górniczych, w tym 11 związanych z zapaleniem i wybuchem metanu. To właśnie rozwiązania zapobiegające zagrożeniom metanowo-pożarowym są głównym tematem projektu strategicznego - przypomina Katarzyna Pietruszyńska z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Zespół Zarządzania Strategicznymi Programami Badawczymi.

W projekcie strategicznym uwzględniono kwestię bezpieczeństwa górników w warunkach zagrożenia klimatycznego. A jest to w ostatnich latach narastający problem polskiego górnictwa podziemnego. Budżet projektu wynosi 10 mln złotych.

NCBiR zaprasza do składania ofert na wykonanie następujących zadań badawczych:
  • Opracowanie nowej kategoryzacji zagrożeń naturalnych w podziemnych zakładach górniczych wraz z jej doświadczalną weryfikacją,
  • Opracowanie zasad projektowania robót górniczych w warunkach występowania skojarzonego zagrożenia metanowo-pożarowego w aspekcie systemów przewietrzania w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,
  • Opracowanie zasad pomiarów i badań parametrów powietrza kopalnianego dla oceny zagrożenia metanowego i pożarowego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,
  • Poprawa efektywności odmetanowania górotworu w warunkach dużej koncentracji wydobycia w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,
  • Opracowanie zasad zatrudniania pracowników w warunkach zagrożenia klimatycznego w podziemnych zakładach górniczych.
Wykonawcami zadań badawczych mogą być samodzielne jednostki naukowe, sieci naukowe, konsorcja naukowo-przemysłowe i inne jednostki prowadzące działalność B+R, których roczne przychody ze sprzedaży wyników badań naukowych stanowią równowartość 400 000 euro. Forma konsorcjum naukowo-przemysłowego, czyli grupa jednostek organizacyjnych, w skład której wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa i jeden przedsiębiorca, wspólnie realizująca badania naukowe i prace rozwojowe, jest najbardziej pożądana, ze względu na potrzebę praktycznej weryfikacji wyników prac badawczych w przedsiębiorstwach górniczych. Wyłoniony zostanie jeden wykonawca dla każdego zadania badawczego.

Oferty na wykonanie zadań badawczych będą przyjmowane do 30 grudnia 2010 r. Szczegółowy opis zadań badawczych, regulamin konkursu oraz inne informacje niezbędne do przygotowania oferty znajdują się na stronie internetowej www.ncbir.gov.pl.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie, licząc na to, że realizacja projektu strategicznego przyczyni się do konsolidacji najlepszych zespołów badawczych i integracji środowisk naukowych i gospodarczych wokół zagadnień kluczowych dla rozwoju górnictwa.

do góry