Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Kontynuacja współpracy Wyższego Urzędu Górniczego z (..)

Kontynuacja współpracy Wyższego Urzędu Górniczego z Urzędem Dozoru Technicznego

17 Listopada 2021

W poniedziałek, 15 listopada br. w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego odbyło się spotkanie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego Adama Mirka i Wiceprezesa WUG Piotra Wojtachy z Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) Andrzejem Ziółkowskim oraz Dyrektorem Oddziału Terenowego UDT w Katowicach  Markiem Ćmielem.

Omówiono na nim zagadnienia dotyczące  współpracy  pomiędzy tymi urzędami, jak również inicjowania działalności mającej na celu podnoszenie zawodowych kwalifikacji użytkowników urządzeń technicznych oraz popularyzowania zagadnień związanych z ich bezpieczną pracą w zakładach górniczych. 

Podczas spotkania, w uznaniu zasług oraz za wieloletnią  konstruktywną współpracę z Urzędem Dozoru Technicznego zarówno na szczeblu centralnym jak też terenowym,  Prezes Wyższego Urzędu Górniczego nadał Prezesowi UDT Andrzejowi Ziółkowskiemu oraz Dyrektorowi Oddziału Terenowego UDT w Katowicach Markowi Ćmielowi Odznakę Honorową Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie.

Odznakę Honorową Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie nadaje Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w uznaniu szczególnych zasług dla bezpieczeństwa w górnictwie w zakresie działań mających na celu jego poprawę stanu tego bezpieczeństwa zwłaszcza w zakresie projektowania, wprowadzania i popularyzowania nowych rozwiązań technicznych oraz prac badawczych dotyczących tych rozwiązań. Odznaka może być nadana tej samej osobie tylko raz.

Już w roku 2007 pomiędzy Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego zostało zawarte porozumienie dotyczące wspólnych ustaleń obejmujących współpracę w zakresie realizacji przypisanych im zadań określonych w ustawie o dozorze technicznym oraz ustawie - Prawo geologiczne i górnicze. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, która weszła w życie z początkiem 2012 r. wskazała na potrzebę uaktualnienia wspomnianego Porozumienia, co zrealizowano 26 lutego 2013 r. w celu ustalenia skutecznych mechanizmów zapewniających efektywność działań służących eliminowaniu zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia oraz środowiska. 

Od tego też czasu, na szczeblu centralnym i terenowym, odbywały się cykliczne spotkania przedstawicieli obu organów obejmujące w szczególności: wymianę doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa urządzeń technicznych oraz ocenę bezpieczeństwa funkcjonowania urządzeń technicznych w zakładach górniczych. Ponadto prowadzono analizę okoliczności, przyczyn i skutków niebezpiecznych zdarzeń oraz awarii wybranych urządzeń technicznych w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań prewencyjnych na przyszłość. 

do góry