Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada w sprawie bezpieczeństwa w górnictwie węglowym

Narada w sprawie bezpieczeństwa
w górnictwie węglowym

27 Lutego 2007

W dniu 27 lutego, z inicjatywy Prezesa WUG Piotra Buchwalda, odbyła się narada kierownictwa Wyższego Urzędu Górniczego z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki i prezesami przedsiębiorstw prowadzących eksploatację węgla kamiennego.

Celem narady było przede wszystkim zwrócenie uwagi Ministerstwa Gospodarki i przedsiębiorców branży węglowej na konieczność zwiększania nakładów inwestycyjnych w sferze bezpieczeństwa pracy w górnictwie. Głównym punktem obrad było wystąpienie wiceprezesa WUG Piotra Litwy, który opisał przyczyny wzrostu zagrożeń naturalnych i technicznych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny. W sposób szczególny zaakcentował kwestię dekapitalizacji maszyn i urządzeń stosowanych w kopalniach węgla kamiennego, zagrożeń związanych z prowadzeniem eksploatacji poniżej poziomu udostępniania złoża oraz patologicznych zjawisk w firmach usługowych (zewnętrznych) funkcjonujących w ruchu zakładów górniczych.

Osobny materiał, zawierający ocenę aktualnego stanu szkolnictwa zawodowego w polskim przemyśle wydobywczym, zaprezentował profesor Bronisław Barchański z Akademii Górniczo-Hutniczej, zwracając przede wszystkim uwagę na deficyt wykwalifikowanych kadr na stanowiskach robotniczych w kopalniach węgla kamiennego. Jedną z tez wystąpienia było zaakcentowanie potrzeby rozwoju edukacji na poziomie górniczych szkół zawodowych i średnich.

Ponadto poruszano zagadnienia likwidacji zakładów górniczych i planowania przestrzennego na terenach górniczych. Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem WUG Zdzisław Kulczycki zwrócił uwagę na niepokojącą praktykę niedokonywania  zmian granic terenu i obszaru górniczego w przypadku likwidacji oznaczonych części zakładów górniczych, jak również na problemy związane z procesem wygaszania koncesji. Zasygnalizował ponadto kwestię barier inwestycyjnych spowodowanych brakiem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych.

Podczas dyskusji przedstawiciele przedsiębiorców zwracali m.in. uwagę na uwarunkowania formalno-prawne wyboru firm świadczących usługi na rzecz kopalń, które powodują określone trudności w wyborze najlepszego wykonawcy. Reprezentujący Ministerstwo Gospodarki Jarosław Zagórowski stwierdził, że jednym z rozwiązań służących podniesieniu jakości usług świadczonych na rzecz kopalń przez podmioty zewnętrzne, będzie wprowadzenie certyfikatów potwierdzających kwalifikacje firm usługowych. Ponadto potwierdził, że w Ministerstwie Gospodarki planuje się przyspieszenie prac legislacyjnych nad przepisami mającymi na celu poprawę stanu bezpieczeństwa w zakładach górniczych.

Podsumowując naradę, Prezes Piotr Buchwald zapowiedział, że w najbliższym czasie działalność kontrolna urzędów górniczych skoncentruje się przede wszystkim na prowadzeniu kontroli problemowych, ukierunkowanych na sprawdzenie wybranych, priorytetowych zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy w kopalniach.

do góry