Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Czwarte posiedzenie komisji powołanej po katastrofie w (..)

Czwarte posiedzenie komisji
powołanej po katastrofie
w KWK "Halemba"

1 Marca 2007

W dniach 15 i 19 lutego 2007 r. odbyło się czwarte posiedzenie Komisji, powołanej przez Prezesa WUG dla zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia i wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 21 listopada 2006 r. w KWK "Halemba".

W trakcie posiedzenia dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach omówił wyniki dotychczasowych badań i dochodzeń po zdarzeniu w świetle informacji uzyskanych od 109 przesłuchanych  świadków. Ustalono, że po rozpoczęciu likwidacji ściany 1 nie prowadzono odpowiedniej profilaktyki przeciw wybuchowi pyłu węglowego, a tym samym skutecznego zwalczania tego zagrożenia.

W dalszej części posiedzenia kierujący pracami zespołów roboczych omówili dotychczasowe wyniki prac i badań specjalistycznych mających na celu wyjaśnienie przyczyn i okoliczności zdarzenia. Wyniki prac i badań potwierdziły dotychczasowe ustalenia i wnioski, a mianowicie:

  • zaistnienie wybuchu pyłu węglowego w wyniku zapalenia i wybuchu metanu w części ściany 1 w pokładzie 506, na zachód od dowierzchni 2,
  • brak możliwości zapalenia metanu wskutek iskier powstałych w wyniku tarcia liny o elementy metalowe wyposażenia wyrobiska,
  • prowadzenie robót górniczych w ścianie 1, pomimo że czujniki metanometrii automatycznej wskazywały przekroczenia dopuszczalnych stężeń metanu w atmosferze kopalnianej,
  • stabilność prądów powietrza w rejonie ściany 1.

Przedstawiono również nowe spostrzeżenia i wstępne wnioski, z których m. in. wynika, że po rozpoczęciu likwidacji ściany 1 nie prowadzono odpowiedniej profilaktyki przeciw wybuchowi pyłu węglowego. Wskazano także na brak przesłanek do stwierdzenia, że w bezpośrednim sąsiedztwie ściany 1 występowało samozagrzewanie węgla. Ponadto  wykluczono: zapalenie metanu na skutek pęknięcia łańcucha, możliwość zainicjowania wybuchu metanu od wyładowań elektrostatycznych powstałych na powierzchni klejów i pianek, możliwość wywołania pożaru wynikającą z  zastosowania klejów i pianek, wykonywanie robót strzałowych w ścianie 1. Stwierdzono również nieprawidłowości w zakresie szkolenia pracowników firmy MARD oraz pracy służby bhp tej firmy. Pozytywnie oceniono prowadzoną po wybuchu akcję ratowniczą, jednocześnie stwierdzając, że nie wszystkie kopalniane drużyny ratownicze posiadały na wyposażeniu kamizelki chłodzące i schładzacze powietrza w aparatach roboczych W-70.

W wyniku dyskusji uznano za celowe:

  • kontynuowanie badań w zakresie możliwości zapalenia metanu na skutek iskier tarciowych powstałych podczas tarcia liny kołowrotu o elementy metalowe oraz zrywania (pękania) łańcucha, z próbek pobranych podczas wizji,
  • przeprowadzenie analizy pracy stacji odmetanowania od czasu rozpoczęcia likwidacji ściany 1,
  • dokonanie szczegółowej inwentaryzacji poszczególnych etapów likwidacji ściany 1 wraz z przynależnymi do nich dokumentacjami oraz podaniem dat ich wykonania,
  • przeprowadzenie badań wentylatorów lutniowych zastosowanych w ścianie 1.

Następne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu  15 marca 2007 r. w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego.

do góry