Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Nowe przyrządy pomiarowe dla urzędów nadzoru górniczego

Nowe przyrządy pomiarowe dla urzędów nadzoru górniczego

24 Maja 2019

Wyższy Urząd Górniczy, w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn.: „Program dla przedsięwzięć zmierzających do zmniejszenia uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin i ich wzbogacania oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko procesów likwidacji zakładów górniczych oraz prac badawczych dla rozpoznania zasobów wód zaliczanych do kopalin”, uczestniczył w realizacji 2 zadań pn. „Doposażenie organów nadzoru górniczego w sprzęt służący do monitorowania eksploatacji kopalin.” Od 2014 r. powyższe zadanie, znalazło się w nowym programie priorytetowym pn. „Górnictwo i geologia”, który jest realizowany w latach 2015-2020. W wyniku podjętych działań, sporządzono łącznie sześć wniosków, na podstawie których zawarto umowy z NFOŚiGW na dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków na cele inwestycyjne. W wyniku dotychczas zawartych umów, NFOŚiGW dofinansował zakup 107 przyrządów kontrolno-pomiarowych oraz 11 licencjonowanych programów wspomagających przetwarzanie danych z pomiarów GPS. Od momentu zapoczątkowania procesu doposażenia organów nadzoru górniczego w sprzęt służący do monitorowania eksploatacji kopalin, był on użyty łącznie 9547 razy, co pozwoliło wykazać 1054 nieprawidłowości. W samy tylko 2018 roku takich pomiarów wykonano 885 stwierdzając 257 nieprawidłowości.

Będące w posiadaniu organów nadzoru górniczego przyrządy pozwalają na identyfikację i zapobieganie zagrożeniom dla środowiska w obszarach: stwierdzanie i dokumentowanie nielegalnej eksploatacji, naruszanie warunków eksploatacji (wysokość skarp i zboczy, szerokości pasów i filarów ochronnych w wyrobiskach odkrywkowych), poprawa bezpieczeństwa pracy w obszarach sprawdzania parametrów aerologicznych panujących w podziemnych wyrobiskach górniczych, pomiarów stężeń mieszaniny gazów wybuchowych w otworowych zakładach górniczych, parametrów obudowy wyrobisk, gabarytów obiektów budowlanych zakładu górniczego, maszyn i urządzeń, a także parametrów pracy maszyn i urządzeń mogących doprowadzić do awarii i katastrof mających skutek dla powierzchni i pozostałych komponentów środowiska.

Od 2009 roku organy nadzoru górniczego stosują nowe technologie pomiarowe z zastosowaniem precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego. Obecnie na ich wyposażeniu jest 16 odbiorników GPS/GNSS RTK Trimble R8s z kontrolerami Trimble TSC 3, zakupionych w latach 2016 i 2019.

W maju br. zasób sprzętowy powiększył się o 2 zestawy do pomiarów batymetrycznych, w skład których wchodzą hydrologiczne platformy pomiarowe Seafloor Systems HyDrone-RCVTM oraz sondy akustyczne jednowiązkowe - echosondy OHMEX Sonar Mite, które znajdą zastosowanie między innymi przy wykonywaniu pomiarów prowadzonych w ramach postępowań administracyjnych zmierzających do naliczenia opłaty podwyższonej, a więc przy wydobywaniu kopaliny bez wymaganej koncesji.

Pierwsze testy oraz szkolenia odbyły się w warunkach terenowych tj. w Zakładzie Eksploatacji Kruszywa „Stawy Monowskie” należącym do Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa  S.A.

do góry