Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Nowe regulacje unijne dotyczące węglowodorów

Nowe regulacje unijne dotyczące węglowodorów

2 Lipca 2013

28 czerwca br. ogłoszono dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/30/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich oraz zmiany dyrektywy 2004/35/WE (Dz. Urz. UE L 178 z 28.06.2013, str. 66). Ustanawia ona minimalne wymogi w dziedzinie (1) zapobiegania poważnym awariom mającym związek z działalnością związaną ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich i (2) ograniczania skutków takich awarii.
W pracach nad projektem obszernej dyrektywy uczestniczyli przedstawiciele Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
Dyrektywa wejdzie w życie z dniem 18 lipca 2013 r., a termin jej transpozycji do prawa polskiego upływa w dniu 19 lipca 2015 r.
Treść aktu jest dostępna pod adresem:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:178:0066:0106:PL:PDF

do góry