Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Nowe zadania dla naukowców

Nowe zadania dla naukowców

7 Stycznia 2013

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkursy na wykonanie kolejnych projektów w ramach strategicznego projektu badawczego pt.: Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach. Nowo sformułowane cztery tematy badawcze są następujące:
- wyznaczanie współczynnika korekcji pomiędzy automatycznym pomiarem prędkości powietrza a uśrednioną wartością prędkości mierzoną anemometrem ręcznym.
- opracowanie systemu zarządzania zmęczeniem u pracowników zatrudnionych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny.
- opracowanie odzieży ochronnej dla ratowników górniczych.
- opracowanie systemów orientacji i sygnalizowania kierunku wycofania się załogi na drogach ucieczkowych w chodnikach przyścianowych.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkursy na wykonanie kolejnych projektów w ramach strategicznego projektu badawczego pt.: Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach. Nowo sformułowane cztery tematy badawcze są następujące:
- wyznaczanie współczynnika korekcji pomiędzy automatycznym pomiarem prędkości powietrza a uśrednioną wartością prędkości mierzoną anemometrem ręcznym.
- opracowanie systemu zarządzania zmęczeniem u pracowników zatrudnionych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny.
- opracowanie odzieży ochronnej dla ratowników górniczych.
- opracowanie systemów orientacji i sygnalizowania kierunku wycofania się załogi na drogach ucieczkowych w chodnikach przyścianowych.

Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 9 stycznia 2013 r. (do godz. 16.00). Należy je przygotować elektronicznie i przesłać on-line za pomocą systemu informatycznego OSF, dostępnego pod adresem internetowym https://osf.opi.org.pl. Niezależnie od tej korespondencji do NCBR należy dostarczyć wersję papierową wniosku z wymaganymi podpisami i załącznikami w terminie 7 dni roboczych po dniu zamknięcia naboru. Wniosków w systemie OSF będą przyjmowane do dnia 18 stycznia br., do godziny 16.00 (decyduje data wpływu). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 22 39 07 274, 515 061 514 lub 515 061 520.

Realizacja Strategicznego projektu badawczego „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach” rozpoczęła się w 2010 roku. Jest on efektem wdrażania wniosków formułowanych przez Komisje powołane przez prezesa WUG do zbadania przyczyn i okoliczności największych katastrof górniczych w ostatnim dziesięcioleciu. Obecnie zawiera 12 tematów badawczych. Ich zakres tematyczny był rozszerzany z inicjatywy dr inż. Piotra Litwy, prezesa WUG, przewodniczącego Komitetu Sterującego strategicznego projektu badawczego pt. „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach”.

Realizacja strategicznego projektu badawczego powinna przynieść nowe podejście do rozpoznawania i zwalczania trzech głównych zagrożeń polskiego górnictwa, czyli metanowego, pożarowego oraz klimatycznego. Pierwsze konkursy, ogłoszony w 2010 r. dotyczył następujących problemów:
- opracowanie nowej kategoryzacji zagrożeń naturalnych w podziemnych zakładach górniczych wraz z jej doświadczalną weryfikacją,
- opracowanie zasad projektowania robót górniczych w warunkach występowania skojarzonego zagrożenia metanowo-pożarowego w aspekcie systemów przewietrzania w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,
- opracowanie zasad pomiarów i badań parametrów powietrza kopalnianego dla oceny zagrożenia metanowego i pożarowego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,
- poprawa efektywności odmetanowania górotworu w warunkach dużej koncentracji wydobycia w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,
- opracowanie zasad zatrudniania pracowników w warunkach zagrożenia klimatycznego w podziemnych zakładach górniczych.

W maju 2011 r. do projektu strategicznego wprowadzono trzy dodatkowe tematy badawcze dotyczące:
- opracowania rozwiązań wraz z aparaturą pomiarową umożliwiającą przeprowadzanie pomiarów oraz diagnozowanie kabli i przewodów elektroenergetycznych w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego;
- opracowanie funkcjonalnego systemu bezprzewodowej łączności ratowniczej z możliwością stosowania w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego;
- opracowania systemu gazometrycznego powodującego natychmiastowe wyłączenie energii zasilającej maszyny i urządzenia w przypadku nagłego wypływu metanu ze zrobów do wyrobisk eksploatacyjnych.

W sierpniu 2012 roku sformułowano cztery tematy, na których realizacje ogłoszono obecnie konkursy. Pierwszy z nich dotyczy opracowania metodyki wyznaczania współczynnika korekcji pomiędzy punktowym pomiarem prędkości powietrza, realizowanym automatycznie przez anemometry stacjonarne zabudowane w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny, a uśrednioną wartością prędkości zmierzonej anemometrem ręcznym. Wartości dofinansowania wynosi 700 tys. zł, a czas realizacji projektu nie może przekroczyć 15 miesięcy.
Tematem drugiego tematu badawczego jest opracowanie systemu zarządzania zmęczeniem u pracowników zatrudnionych w wyrobiskach dołowych podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny, co przyczyni się do zmniejszenia liczby błędów przy pracy oraz niebezpiecznych zdarzeń i wypadków, a także do poprawy zdrowia, sprawności i samopoczucia pracowników. Maksymalne dofinansowanie realizacji tego tematu ustalono na 1,4 mln zł, a projekt powinien być zrealizowany do 24 miesięcy.
Kolejnym zadaniem dla naukowców jest opracowanie i wytworzenie modelu zestawu odzieży ochronnej dla ratowników górniczych zapewniającego bezpieczeństwo, oddawanie ciepła i możliwość monitorowania stanu fizjologicznego ratowników w warunkach akcji w gorącym środowisku, w celu zapobiegania przegrzaniu organizmu. Zestaw odzieży powinien spełniać wymagania norm zharmonizowanych z dyrektywą Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (89/686/EWG). Dofinansowanie tego projektu określono na kwotę 2,2 mln zł, planowany czas realizacji ustalono na 27 miesięcy.
Celem czwartego konkursu jest poprawa bezpieczeństwa załóg górniczych w sytuacjach awaryjnych, szczególnie w warunkach zadymienia i braku widoczności, poprzez opracowanie systemów orientacji i sygnalizowania kierunku wycofania się załogi na drogach ucieczkowych w chodnikach przyścianowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny. Maksymalne dofinansowanie w tym przypadku to 500 tys. zł, czas realizacji 12 miesięcy.

do góry