Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/OUG w Poznaniu: Spotkania z przedsiębiorcami i (..)

OUG w Poznaniu: Spotkania z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu zakładów górniczych

5 Listopada 2013

Na zaproszenie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu w siedzibie Urzędu odbyły się dwa spotkania:
- w dniu 24 października br. z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu zakładów górniczych objętych własnością górniczą
- w dniu 5 listopada br. z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu zakładów górniczych objętych prawem własności nieruchomości gruntowej.
W trakcie spotkań omówiono m. in.:
- obowiązki przedsiębiorców w zakresie prowadzenia ewidencji zasobów,
- gospodarowanie złożami kopalin w procesie eksploatacji oraz najczęściej występujące nieprawidłowości,
- przedstawienie stanu wypadkowości i bezpieczeństwa pracy w nadzorowanych zakładach górniczych,
- zagrożenia w ruchu zakładów górniczych,
- nowe obowiązki dla KRZG i przedsiębiorcy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. poz. 1008),
- obowiązki podmiotów wykonujących roboty geologiczne i górnicze w aspekcie wymogów Prawa geologicznego i górniczego oraz przepisów wykonawczych,
- obowiązki kierownika Ruchu zakładu górniczego w zakresie powiadamiania Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego o zaistniałych w ruchu zakładu górniczego niebezpiecznych zdarzeniach i wypadkach,
- wykorzystanie odpadów do rekultywacji wyrobisk górniczych i terenów poeksploatacyjnych.
Na zakończenie odbyła się dyskusja, w której przedsiębiorcy i KRZG wyrażali swoje uwagi i spostrzeżenia do nowego rozporządzenia oraz możliwości jego realizacji.
Narady prowadził Dyrektor OUG w Poznaniu, który wraz z kierownictwem Urzędu wskazywał na liczne nieprawidłowości w ruchu zakładów górniczych wykazywane w kontrolach nadzoru górniczego, a zwłaszcza w zakresie utrzymywania właściwych parametrów ścian eksploatacyjnych, pasów bezpieczeństwa i pasów ochronnych oraz zachowania prowadzonej eksploatacji w granicach udokumentowanego złoża.

do góry