Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Ostatnie posiedzenie Zespołu do spraw dostosowania (..)

Ostatnie posiedzenie Zespołu do spraw dostosowania niektórych zagadnień dotyczących kwalifikacji w zakresie górnictwa podziemnego do przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce

1 Października 2019

W dniu 30 września 2019 r. odbyło się ostatnie, ósme posiedzenie Zespołu do spraw dostosowania niektórych zagadnień dotyczących kwalifikacji w zakresie górnictwa podziemnego do przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce. W tym posiedzeniu, oprócz członków Zespołu, uczestniczył Pan Piotr Wojtacha, Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego, któremu przewodniczący Zespołu Pan Zbigniew Burtan przekazał Sprawozdanie z prac Zespołu.

Zespół został powołany przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego zarządzeniem Nr 6 z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie Zespołu do spraw dostosowania niektórych zagadnień dotyczących kwalifikacji w zakresie górnictwa podziemnego do przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. Urz. WUG poz. 58). Powołanie Zespołu zostało zainicjowane przez działającą przy Wyższym Urzędzie Górniczym Komisję do spraw Szkoleń w Górnictwie. W skład Zespołu zostali powołani przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu oraz przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego.

Do zadań Zespołu należało opracowanie propozycji zaleceń dotyczących:

1)  minimalnych wymagań dla programów studiów na kierunkach, poziomach i profilach dających przygotowanie do pracy w górnictwie podziemnym, których realizacja umożliwi absolwentom tych studiów wykonywanie czynności: a) kierowników i zastępców kierowników działów ruchu: górniczego, techniki strzałowej, tąpań oraz wentylacji,
b) w wyższym dozorze ruchu w specjalności górniczej, c) w dozorze ruchu w specjalności górniczej – w podziemnych zakładach górniczych lub zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze;

2)  dostosowania przepisów prawa geologicznego i górniczego o kwalifikacjach, w zakresie przygotowania zawodowego, do wykonywania czynności: a) kierowników i zastępców kierowników działów ruchu: górniczego, techniki strzałowej, tąpań oraz wentylacji,
b) w wyższym dozorze ruchu w specjalności górniczej, c) w dozorze ruchu w specjalności górniczej – w podziemnych zakładach górniczych lub zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze do minimalnych wymagań, o których mowa w pkt 1.

W zakresie powierzonych zadań Zespół m.in. uzgodnił wykaz przedmiotów i minimalnej liczby punktów ECTS (1 pkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy, którą winien wykonać student, aby zaliczyć przedmiot), wymaganych do uzyskania kwalifikacji w zakresie przygotowania zawodowego, które są obowiązane posiadać osoby wykonujące w podziemnych zakładach górniczych czynności: w dozorze ruchu i wyższym dozorze ruchu zakładu w specjalności górniczej oraz kierownika i zastępcy kierownika działu ruchu: górniczego, techniki strzałowej, tąpań i wentylacji w podziemnych zakładach górniczych.

Opracowane minimalne wymagania będą pomocne w ujednoliceniu praktyki organów nadzoru górniczego w zakresie dopuszczania do egzaminów dla stwierdzania kwalifikacji do wykonywania czynności w podziemnych zakładach górniczych.

do góry