Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Podpisanie porozumień z Głównym Inspektorem Pracy i (..)

Podpisanie porozumień z Głównym Inspektorem Pracy i Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego

12 Lipca 2007

W dniu 12 lipca 2007 r. we Wrocławiu odbyła się uroczystość podpisania porozumień o współpracy Głównego Inspektora Pracy i Prezesa WUG oraz Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego i Prezesa WUG. Ponadto zostało zawarte porozumienie między Głównym Inspektorem Pracy a Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego. Podpisy na tekstach porozumień złożyli: Główny Inspektor Pracy Bożena Borys-Szopa, Prezes WUG Piotr Buchwald i Prezes Urzędu Dozoru Technicznego Marek Walczak.

Porozumienie między PIP a WUG zastąpiło dokument obowiązujący od grudnia 1999 r.  Zmiana treści porozumienia jest związana m.in. z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy. Ponadto od czasu podpisania ostatniego porozumienia nastąpiły ważne z punktu widzenia współpracy obu instytucji zmiany prawne w związku z implementacją regulacji unijnych do prawa polskiego. Istotnym nowelizacjom uległa ustawa – Prawo geologiczne i górnicze. Nowy dokument daje podstawy do podejmowania przez PIP i WUG wspólnych działań o charakterze prewencyjnym, promocyjnym i szkoleniowym. Planowany zakres współpracy obejmuje podnoszenie kwalifikacji pracowników Państwowej Inspekcji Pracy oraz urzędów górniczych, wspólne ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków w zakładach górniczych, a także promowanie systemowego zarządzania bezpieczeństwem pracy.

Podstawą prawną Porozumienia w sprawie zasad współdziałania Urzędu Dozoru Technicznego i urzędów górniczych jest ustawa – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawa o dozorze technicznym. Szczególnie istotnymi elementami zawartymi w treści porozumienia są: wymiana doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa urządzeń technicznych, prowadzenie analiz w zakresie oceny bezpieczeństwa funkcjonowania urządzeń technicznych w zakładach górniczych, jak również wymiana informacji przy opiniowaniu projektów i ocenie obowiązujących aktów prawnych oraz norm w dziedzinach zainteresowania urzędów górniczych oraz Urzędu Dozoru Technicznego.

do góry