Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Rady Programowej miesięcznika WUG

Posiedzenie Rady Programowej
miesięcznika WUG

30 Marca 2009

W dniu 30 marca 2009 r. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej miesięcznika "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie". Obrady otworzył prezes WUG Piotr Litwa. Informacje na temat statusu prawnego, profilu, kręgu odbiorców i działalności redakcji czasopisma przedstawił redaktor naczelny Mirosław Koziura. Po omówieniu zadań nowo powołanej Rady dokonano wyboru jej przewodniczącego, którym został profesor Józef Dubiński. W ramach dyskusji na temat założeń programowych wydawania miesięcznika członkowie Rady przedstawili propozycje działań na rzecz dalszego rozwoju i poszerzania kręgu odbiorców czasopisma.

Ideą przyświecającą utworzeniu Rady jest skupienie wokół miesięcznika WUG grupy wybitnych przedstawicieli świata nauki, którzy będą udzielać redakcji wsparcia w formułowaniu i realizacji linii programowej czasopisma.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 stycznia 2009 r. do zadań Rady Programowej należy:

  • konsultowanie i opiniowanie założeń programowych miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie";
  • inspirowanie tematyki wiodącej miesięcznika;
  • pozyskiwanie dla miesięcznika autorów o wysokim autorytecie naukowym i zawodowym;
  • pomoc w nawiązywaniu krajowych i zagranicznych kontaktów z wydawcami oraz redakcjami innych czasopism o podobnym profilu;
  • udzielanie Kolegium Redakcyjnemu miesięcznika fachowych porad, wynikających z wiedzy i doświadczenia członków Rady Programowej;
  • dokonywanie okresowej analizy i oceny zawartości merytorycznej miesięcznika;
  • wspieranie w staraniach o zapewnienie trwałych podstaw i rozwoju miesięcznika.

W skład Rady weszli: prof. dr hab. inż. Józef Dubiński – Naczelny Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa, prof. dr hab. inż. Lech Gładysiewicz – Dziekan Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet – Dziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. dr hab. Adam Idziak – dziekan Wydziału Nauko o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł – Kierownik Katedry Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk – Kierownik Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. dr hab. Ryszard Mikosz – Katedra Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska – Dyrektor Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, dr hab. inż. Józef Sułkowski, prof. Politechniki Śląskiej – Dyrektor Instytutu Eksploatacji Złóż Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.

do góry