Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. koordynacji (..)

Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. koordynacji eksploatacji górniczej pod terenami gminy Gierałtowice

15 Listopada 2019

W czwartek, dnia 14 listopada br. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Budryk” w Knurowie odbyło się 48. posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. koordynacji eksploatacji górniczej pod terenami gminy Gierałtowice.

Posiedzeniu przewodniczył Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczył Wójt Gminy Gierałtowice oraz przedstawiciele: Urzędu Gminy w Gierałtowicach, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Polskiej Grupy Górniczej S.A., Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz kopalń: „Knurów-Szczygłowice”, „Budryk”, „Sośnica” i „Makoszowy".

Podczas posiedzenia omówiono stan realizacji siedmiu uchwał podjętych na poprzednim posiedzeniu Zespołu. Kopalnia „Knurów-Szczygłowice” przedłożyła informację o stanie robót hydrotechnicznych na potoku Gierałtowickim oraz o zabezpieczeniu przed podtopieniem rejonu ulic: Ofiar Obozów Hitlerowskich, Obrońców Granicy i Topolowej w Gierałtowicach. Kopalnia „Sośnica” poinformowała o stanie realizacji trzech uchwał, związanych z robotami realizowanymi na terenie sołectwa Przyszowice. Dotyczyły one zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami: Makoszowską, Gliwicką, Cichą (dawnej Fornalskiej) i rzeką Kłodnicą - w związku z budową zbiornika Sośnica I, stanu realizacji robót związanych z likwidacją zalewiska Wn 24 oraz regulacji rowu A na odcinku od nasypu PKP do ulicy Wodnej. Kopalnia „Makoszowy” przedstawiła stan robót hydrotechnicznych na potoku Chudowskim oraz poinformowała, że roboty związane z podwyższeniem i uszczelnieniem obwałowania rzeki Kłodnicy, na odcinku od rekultywowanego zalewiska Wn-35 do ujścia potoku Chudowskiego, zostały zakończone i odebrane przez przedstawicieli kopalni oraz Wód Polskich w Gliwicach, protokołem z dnia 10 lipca 2019 r. W związku z powyższym, Zespół Porozumiewawczy zdecydował o odstąpieniu od dalszego monitorowania realizacji tego zadania.

 Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie przez kopalnie „Knurów-Szczygłowice”, „Sośnica” i „Budryk”, zakresu eksploatacji górniczej prowadzonej w II i III kwartale 2019 r., a także eksploatacji projektowanej w IV kwartale 2019 r. i I kwartale 2020 r., wraz z omówieniem oddziaływania tych eksploatacji na powierzchnię terenu i zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego. KWK „Makoszowy” przedstawiła aktualny stan likwidacji zakładu górniczego i zamierzenia w tym zakresie oraz realizację napraw szkód górniczych w granicach gminy Gierałtowice. Przedstawiciele kopalń podkreślili, że posiadają zabezpieczone środki finansowe na usuwanie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

Z przedstawionych sprawozdań wynika, że w IV kwartale br. i I kwartale 2020 r. pod terenami gminy Gierałtowice eksploatację prowadzić będą kopalnie „Sośnica” i „Knurów-Szczygłowice”, zaś eksploatacja prowadzona przez KWK „Budryk” pod terenami gmin Mikołów i Ornontowice, obejmie swym szkodliwym wpływem jedynie niewielkie obszary Gminy Gierałtowice.

W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Gierałtowice przedstawił spostrzeżenia dotyczące realizacji usuwania szkód górniczych na terenie gminy Gierałtowice. Przychylił się również do wniosku KWK „Sośnica” o rezygnację z rekultywacji zbiornika Wn-24/89, który stał się naturalnym siedliskiem fauny i częścią lokalnego krajobrazu.  

Na zakończenie posiedzenia wywiązała się dyskusja, w której poruszono głównie problematykę wysokoenergetycznych wstrząsów górniczych, rejestrowanych na terenie Gminy Gierałtowice. Przedstawiciel Polskiej Grupy Górniczej S.A. oznajmił, że w porozumieniu z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. oraz Starostwem Powiatowym w Gliwicach, zostanie  opracowany wzór informacji dotyczącej zaistniałych wstrząsów, który będzie publikowany na ogólnodostępnych stronach internetowych. Ma to na celu zwiększenie świadomości i  wiedzy mieszkańców Gminy, w aspekcie negatywnych odczuć związanych ze wstrząsami górniczymi.

do góry