Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Zabrze

13 Października 2017

W czwartek, 12 października br. w Zakładzie Górniczym „SILTECH” Spółka z o.o. w Zabrzu, odbyło się 18. posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Zabrze.

Spotkaniu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Zabrze, Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o., Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń oraz zakładów górniczych: SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”, PGG sp. z o.o. Oddział KWK „Sośnica”, PGG Sp. z o.o. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice i ZG „SILTECH” Sp. z o.o.

Podczas posiedzenie omówiono realizację uchwał podjętych na poprzednim posiedzeniu Zespołu Porozumiewawczego, dotyczących przedsięwzięć terytorialnie związanych z dzielnicą Makoszowy. Szczególną uwagę zwrócono na zadanie podwyższenia i uszczelnienia wałów rzeki Kłodnicy, wymagającego korekty prognoz osiadania terenu w rejonie przedsięwzięcia. Związane to jest z zakończeniem eksploatacji górniczej prowadzonej przez KWK „Makoszowy”, jak również zainteresowaniem możliwością wydobycia węgla kamiennego z części złoża Makoszowy, przez kopalnie należące do Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.

W dalszej części spotkania przedstawiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w okresie II i III kwartału 2017 r., oraz zamierzenia eksploatacyjne na najbliższe półrocze. Omówiono również aktualny stan likwidacji zakładu górniczego KWK „Makoszowy” oraz realizację wniosków o naprawę szkód górniczych i wielkości poniesionych na ten cel nakładów.

Przedstawiciele SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi przedstawił podejmowane działania, w celu likwidacji problemu emisji hałasu z wentylatorów przy szybie „Mikołaj” w Zabrzu. W roku 2018 planowane jest rozpoczęcie budowy nowej stacji w rejonie szybu „Staszic”, której uruchomienie umożliwi wyłączenie z ruchu uciążliwej instalacji. Do tego czasu przedsiębiorca dokona analizy technicznych możliwości ograniczenia mocy wentylatorów, mogących skutkować ograniczeniem ponadnormatywnej emisji hałasu.

Przedstawiciel Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, poinformował o działalności turystycznej Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” oraz zakresie zrealizowanych przedsięwzięć, niezbędnych do włączenia do ruchu turystycznego obiektów Kopalni Królowa Luiza i Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Omówił również prowadzone aktualnie działania w kierunku inwentaryzacji wyrobisk pozostawionych po dawnej, płytkiej eksploatacji oraz pustek powstałych w górotworze, zalegających na małej głębokości. Jak podkreślono w dyskusji, utrata ich stateczności, objawiająca się najczęściej zawałem, może powodować wystąpienie deformacji nieciągłych na powierzchni, głównie w postaci zapadlisk.

Ze względu na wagę zidentyfikowanego problemu i konieczność podjęcia działań profilaktycznych, ograniczających zagrożenie wystąpienia jego skutków na powierzchni, podjęto uchwałę o monitorowaniu przedmiotowego zagadnienia na następnych posiedzeniach Zespołu porozumiewawczego.

do góry