Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla koordynacji (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenem gminy Marklowice

30 Listopada 2015

27 listopada br. w Urzędzie Gminy Marklowice odbyło się posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenem gminy Marklowice, prowadzonej przez KW S.A. Oddział KWK: „Jankowice” i „Marcel”. W naradzie uczestniczyli przedstawiciele stron tego zespołu, tj.: Urzędu Gminy Marklowice, Kompanii Węglowej S.A., KW S.A. Oddziałów KWK: „Marcel” i „Jankowice” oraz OUG w Rybniku. Ponadto w posiedzeniu wziął udział przedstawiciel Departamentu Ochrony Środowiska Wyższego Urzędu Górniczego. 

Podczas spotkania prowadzonego przez dyrektora OUG w Rybniku Piotra Karkulę omówiono:

  • realizację wniosków i warunków, zawartych w uchwale Komisji ds. Ochrony Powierzchni przy WUG z dnia 13.07.2012 r. oraz w protokole nr 1/2014 z poprzedniego posiedzenia Zespołu Porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenem gminy Marklowice w dniu 21.11.2014 r.;
  • działania i zamierzenia wynikające z uchwały Komisji ds. Ochrony Powierzchni przy WUG z 2015 r.;
  • realizację uwag Wójta Gminy Marklowice do projektów planów ruchu KW S.A. Oddział KWK: „Marcel” i „Jankowice”;
  • analizę wyników obserwacji wpływów dokonanej eksploatacji górniczej (geodezyjnych i budowlanych, w tym wychyleń budynków powyżej 20‰ oraz zaistniałych deformacji nieciągłych), a w szczególności stwierdzonych uszkodzeń, wymagających niezwłocznego usunięcia;
  • zakłócenia stosunków wodnych spowodowanych działalnością górniczą oraz podejmowane w tym zakresie działania profilaktyczne i naprawcze;
  • wykonanie planu napraw szkód górniczych, spowodowanych ruchem zakładu górniczego za rok 2014 oraz wg stanu na dzień 30.10.2015 r.;

planowaną eksploatację w nawiązaniu do projektów planu ruchu, „Programu eksploatacji złoża i ochrony powierzchni kopalń „Marcel” i „Jankowice” w Polu Marklowice na lata 2016-2018, 2016-2021 i perspektywicznie do wyczerpania złoża” oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

do góry