Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego do spraw oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego do spraw oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska

31 Października 2014
W siedzibie dyrekcji Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK "Halemba-Wirek" w Rudzie Śląskiej, 30 października br., odbyło się 18 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska. Posiedzeniu przewodniczył Roman Sus - dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach.

Podczas spotkania omówiono stan realizacji sześciu uchwał podjętych na ostatnim posiedzeniu. Dotyczyły one w szczególności:
- przebudowy ul. Bielszowickiej wraz z rekultywacją i zagospodarowaniem terenów przyległych,
-odwodnienia terenów w rejonie Parku Strzelnica i przebudowy kanalizacji na ul. Basenowej,
- przedsięwzięć dążących do regulacji zachwianych stosunków wodnych na terenie miasta, ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji zalewisk i zagrożeń podtopieniem, występujących
w rejonie koryta potoku Bielszowickiego, na całej jego długości w granicach administracyjnych Rudy Śląskiej,
- zakresu prac remontowych, wykonywanych w nawierzchniach dróg i konstrukcji wiaduktów.

Zaprezentowano dane o zakresie eksploatacji górniczej dokonanej w okresie II i III kwartału 2014 r., a także eksploatacji projektowanej w IV kwartale 2014 r. i w I kwartale 2015 r. Omówiono także oddziaływanie tych eksploatacji na powierzchnię terenu oraz realizację rzeczowo-finansową planów usuwania szkód górniczych za I półrocze 2014 r.

Poruszono również kwestie zabezpieczenia nowo wznoszonych obiektów i zwrotu kosztów ich zabezpieczeń na terenach, które mogą być objęte wpływami przyszłej eksploatacji, po uzyskaniu przez przedsiębiorcę górniczego nowych koncesji.

W obradach 18 posiedzenia Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska uczestniczyli: Prezydent Miasta Ruda Śląska Grażyna Dziedzic, przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Urzędu Miasta, Kompanii Węglowej S.A., Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Katowicach oraz kierownictwo kopalń: KWK "Halemba-Wirek", KWK "Pokój", KWK "Bielszowice" i KHW S.A. KWK "Wujek".
do góry