Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. koordynacji (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. koordynacji eksploatacji górniczej pod terenami gminy Gierałtowice

16 Listopada 2018

W czwartek, 15 listopada br. w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Zabrzu Kopalnia Węgla Kamiennego ,,Makoszowy” z siedzibą w Zabrzu odbyło się 46. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. koordynacji eksploatacji górniczej pod terenami gminy Gierałtowice.

Posiedzenie prowadził zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczył Wójt Gminy Gierałtowice oraz przedstawiciele: Urzędu Gminy w Gierałtowicach, Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Starostwa Powiatowego w Gliwicach, Nadleśnictwa Rybnik, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Polskiej Grupy Górniczej S.A., Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz kopalń: „Knurów-Szczygłowice”, „Budryk”, „Sośnica” i „Makoszowy”.

Podczas posiedzenia omówiono stan realizacji 7 uchwał podjętych na poprzednim posiedzeniu zespołu. Kopalnia „Knurów-Szczygłowice” przedłożyła informację o stanie robót hydrotechnicznych na potoku Gierałtowickim oraz informację na temat zabezpieczenia rejonu ulic: Ofiar Obozów Hitlerowskich, Obrońców Granicy i Topolowej w Gierałtowicach przed podtopieniem. Kopalnia „Sośnica” poinformowała o stanie realizacji trzech uchwał, związanych z robotami realizowanymi na terenie sołectwa Przyszowice. Pierwsza dotyczyła zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami: Makoszowską, Gliwicką, Fornalskiej i rzeką Kłodnicą - w związku z budową zbiornika Sośnica I. Dwie kolejne uchwały obejmowały roboty związane z likwidacją zalewiska Wn 24 i regulacją rowu A na odcinku od nasypu PKP do ulicy Wodnej. Kopalnia „Makoszowy” przedstawiła stan realizacji dwóch uchwał podjętych na poprzednim posiedzeniu zespołu porozumiewawczego. Dotyczyły one: robót związanych z podwyższeniem i uszczelnienia obwałowania rzeki Kłodnicy na odcinku od rekultywowanego zalewiska Wn-35 do ujścia potoku Chudowskiego oraz stanu robót hydrotechnicznych na potoku Chudowskim. Zespół porozumiewawczy zdecydował o dalszym monitorowaniu realizacji zadań objętych wymienionymi uchwałami.  

Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie zakresu eksploatacji górniczej prowadzonej w II i III kwartale 2018 r. a także eksploatacji projektowanej w IV kwartale 2018 r. i I kwartale 2019 r., wraz z omówieniem oddziaływania tych eksploatacji na powierzchnię terenu i zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

Z przedstawionego materiału wynika, że w wymienionych okresach, pod terenami gminy Gierałtowice eksploatację prowadziły i nadal prowadzić będą kopalnie: „Sośnica”, „Knurów-Szczygłowice” i „Budryk”. Przedstawiciele wszystkich czynnych kopalń podkreślili, że posiadają zabezpieczone środki finansowe na usuwanie szkód górniczych spowodowanych ruchem zakładu górniczego. Przedstawiciele SRK S.A. KWK „Makoszowy” wskazali, że realizacja usuwania szkód górniczych jest utrudniona i zależna od dotacji budżetowych Ministerstwa Energii.

Przedstawiciele Urzędu Gminy Gierałtowice poinformowali o konieczności przebudowy nieremontowanego od 50 lat gazociągu stalowego o średnicy 400 mm, przebiegającego w granicach Gminy. Wskazano na konieczność partycypacji w kosztach przebudowy przedmiotowego gazociągu przez przedsiębiorców górniczych.

Na posiedzeniu podtrzymano 7 uchwał podjętych na poprzednim spotkaniu oraz podjęto 8 uchwałę dotyczącą przedłożenia przez wszystkie kopalnie informacji o wpływie eksploatacji górniczej na sieć kanalizacyjną na terenie Gminy Gierałtowice.

W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Gierałtowice podkreślił, że konstruktywny dialog Gminy, przedsiębiorców i kopalń pozwala na realizowanie zadań hydrotechnicznych, zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców. W związku z nie przedłużeniem kadencji, Wójt Gminy Gierałtowice podziękował Zespołowi za 18 lat współpracy w tym zakresie.

do góry