Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurowa

4 Października 2019

W czwartek, 3 października br. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice” w Knurowie, odbyło się 50. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurowa.

Obradom przewodniczył zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. Uczestniczyli w nich: zastępca Prezydenta Miasta Knurów oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Knurów, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Starostwa Powiatowego w Gliwicach, Regionalnej Dyrekcji Nadleśnictwa Rybnik oraz KWK „Knurów-Szczygłowice”.

Na wstępie omówiono stan realizacji wniosków podjętych na poprzednim posiedzeniu zespołu, które dotyczyły:

  • zabezpieczenia koryta rzeki Bierawki na odcinku od ul. Lignozy do mostu PKP przed wpływami planowanej w tym rejonie eksploatacji górniczej wraz z naprawą przepustów potoku Wilczańskiego i potoku Krywałdzkiego,
  • podwyższenia prawego obwałowania rzeki Bierawki na km 43+000 do 44+200,
  • remontów i stanu dróg, będących pod wpływem eksploatacji górniczej na terenie miasta Knurowa,
  • pomiarów osiadań mostu w ciągu ulicy Wilsona oraz ulic: Wilsona, Niepodległości i Rybnickiej w Knurowie,
  • analizy zawierającej możliwości wystąpienia zmian w grawitacyjnym odprowadzaniu wód deszczowych istniejącymi kolektorami deszczowymi na terenie Miasta Knurów, w związku ze zrealizowaną oraz planowaną w okresie koncesyjnym eksploatacją wraz z planowanymi działaniami zapobiegawczymi.

Na koniec przedstawiono przebieg eksploatacji górniczej prowadzonej w II i III kwartale 2019 r., a także eksploatacji projektowanej w IV kwartale 2019 r. i I kwartale 2020 r., wraz z omówieniem oddziaływania tych eksploatacji na powierzchnię terenu oraz zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego i wielkości poniesionych na ten cel nakładów.

do góry