Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Zabrze

11 Października 2019

W czwartek, 10 października br., w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice w Rudzie Śląskiej, odbyło się 22. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Zabrze.

Obradom przewodniczył zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. Wzięli w nich udział przedstawiciele: Urzędu Miasta Zabrze i Rady Miasta Zabrze, Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Polskiej Grupy Górniczej S.A., Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń oraz zakładów górniczych: SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”, PGG S.A. Oddział KWK „Sośnica”, PGG S.A. Oddział KWK „Ruda” Ruch Bielszowice i ZG „SILTECH” Sp. z o.o.

Na wstępie omówiono realizację istotnych przedsięwzięć prowadzonych na terenie miasta Zabrze przez stronę górniczą. Jedno z zadań, realizowane przez SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”, polegało na podwyższeniu i uszczelnieniu wałów rzeki Kłodnicy w dzielnicy Makoszowy. Kosztem ponad 3,6 mln złotych zostało zakończone w lipcu br. i odebrane przez PGW Wody Polskie. Innym ważnym przedsięwzięciem jest prowadzona przez Muzeum Górnictwa Węglowego ZKWK „Guido”, inwentaryzacja starych pustek po dawnej, płytkiej eksploatacji pokładów węgla oraz opracowanie koncepcji ich całkowitej lub częściowej likwidacji wraz z oceną możliwości ich udostępnienia dla ruchu turystycznego.

Następnie przedstawiciele kierownictwa zakładów górniczych, przedstawili zakres eksploatacji górniczej dokonanej w okresie II i III kwartału 2019 r., oraz zamierzenia eksploatacyjne na najbliższe półrocze. Omówiono również skutki eksploatacji na powierzchnię terenu i obiekty budowlane oraz zakres usuwania szkód górniczych na terenie miasta Zabrze.

Przedstawiciele SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi omówili aktualny stan budowy nowej stacji wentylatorów przy szybie „Staszic”, której uruchomienie umożliwi wyłączenie z ruchu przestarzałej technicznie stacji przy szybie „Mikołaj”. Jak zapewnili uczestników spotkania, nowa stacja będzie wyposażona w nowoczesne zabezpieczenia przeciwhałasowe, które skutecznie zapobiegną ponadnormatywnej emisji hałasu do środowiska.

Przedstawiciel Rady Miasta Zabrze zgłosił pod dyskusję uwagi mieszkańców os. Młodego Górnika, dotyczące negatywnych skutków działalności ZG „SILTECH” Sp. z o.o., które wg nich objawiają się nadmiernym hałasem i zapyleniem emitowanym z terenu kopalni. Ponadto wyraził obawy mieszkańców, związane z planowanym oddaniem do ruchu stacji wentylatorów przy szybie „Staszic”.

Przedstawiciele Urzędu Miasta zgłosili uwagi dotyczące oddziaływania eksploatacji górniczej prowadzonej przez ZG „SILTECH” Sp. z o.o., objawiającego się szkodami w nawierzchni ulicy Ziemskiej i znajdujących się przy niej budynkach oraz w obiekach przemysłowych spółki Terma-Dom Sp. z o.o., która dostarcza energię cieplną do wielu instytucji na terenie Biskupic, w tym szpitala i przedszkoli. Zaapelowali do kierownictwa zakładu górniczego o podjęcie pilnych działań naprawczych, które zapobiegną zagrożeniu ciągłości dostaw energii do odbiorców. Przedstawiciele ZG „SILTECH” Sp. z o.o., oświadczyli, że prowadzone są intensywne rozmowy z Zarządem Terma-Dom Sp. z o.o. i w najbliższym czasie ustalone będzie wspólne stanowisko, co do zakresu i sposobu usunięcia szkód w obiektach, w szczególności w nadmiernie wychylonym kominie ciepłowni o wysokości 113 m.

Ze względu na wagę problemu i konieczność pilnych działań zmierzających do jego rozwiązania, uczestnicy posiedzenia Zespołu podjęli uchwałę o monitorowaniu realizacji przedmiotowego zagadnienia na następnych posiedzeniach Zespołu porozumiewawczego.

do góry