Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie grupy ATEX AdCo

Posiedzenie grupy ATEX AdCo

4 Lipca 2022

W czwartek, 30 czerwca br. odbyło się 32. posiedzenie grupy ATEX AdCo - europejskiej grupy roboczej ds. współpracy administracyjnej w obszarze Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Posiedzeniu przewodniczył Roman Sąsiadek - zastępca dyrektora Departamentu Energomechanicznego Wyższego Urzędu Górniczego pełniący funkcję przewodniczącego grupy ATEX AdCo. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele organów nadzoru rynku poszczególnych państw wspólnoty europejskiej, przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej (DG EMPL), przedstawiciel Europejskiej Grupy Jednostek Notyfikowanych (ExNBG) w zakresie dyrektywy ATEX (2014/34/EU) oraz zaproszeni eksperci w obszarze objętym działaniem grupy.

W trakcie posiedzenia omówiono m.in. zagadnienia związane z:

 1. wpustami kablowymi,
 2. elektronicznym sprzętem przenośnym,
 3. oceną ryzyka inicjacji wybuchu wskutek eksploatacji urządzeń mechanicznych w strefach zagrożonych wybuchem,
 4. ryzykiem użytkowania przez pracowników wyposażenia medycznego w strefach zagrożonych wybuchem,
 5. wprowadzaniem na rynek przenośnych narzędzi z napędem hydraulicznym lub pneumatycznym, które nie posiadają źródła zapłonu, a mogą stworzyć efektywne źródło zapłonu w czasie użytkowania (piły, szlifierki, itp.),
 6. zasadami oznakowania wyrobów wprowadzanych na rynek,
 7. modernizacją wyrobów wprowadzonych na rynek poprzez wymianę na inny rodzaj baterii ogniw.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniającym dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011, zadania grupy są następujące:

 • ułatwianie jednolitego stosowania unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego w zakresie swoich kompetencji w celu zwiększenia skuteczności nadzoru rynku na całym rynku wewnętrznym,
 • promowanie komunikacji między organami nadzoru rynku a Unijną Siecią ds. Zgodności Produktów oraz pogłębianie wzajemnego zaufania między organami nadzoru rynku,
 • ustanawianie i koordynowanie wspólnych projektów, takich jak transgraniczne wspólne działania w zakresie nadzoru rynku,
 • opracowanie wspólnych praktyk i metod skutecznego nadzoru rynku,
 • wzajemne informowanie się o krajowych metodach i działaniach z zakresu nadzoru rynku oraz opracowanie i promowanie najlepszych praktyk,
 • określanie leżących we wspólnym interesie kwestii dotyczących nadzoru rynku i proponowanie wspólnych podejść, które należy przyjąć,
 • ułatwianie sektorowych ocen produktów, włącznie z ocenami ryzyka, metodami prowadzenia badań i ich wynikami, najnowszymi postępami naukowymi i innymi aspektami mającymi znaczenie dla działalności kontrolnej.
do góry