Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie grupy ATEX AdCo

Posiedzenie grupy ATEX AdCo

18 Grudnia 2023

W dniach 13, 14 grudnia br. w Brukseli  odbyło się, 36 posiedzenie ATEX AdCo - europejskiej grupy roboczej ds. współpracy administracyjnej w obszarze Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

Spotkaniu przewodniczył Roman Sąsiadek - zastępca dyrektora Departamentu Energomechanicznego Wyższego Urzędu Górniczego pełniący funkcję przewodniczącego grupy ATEX AdCo. W obradach uczestniczyli przedstawiciele organów nadzoru rynku poszczególnych państw Unii Europejskiej, przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej (DG EMPL), przewodniczący Komitetu Technicznego CEN/TC 31 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem, przewodniczący Komitetu Technicznego CEN/TC 305 ds. Atmosfer potencjalnie wybuchowych - Zapobieganiu i ochrony przed wybuchem, przewodniczący  Europejskiej Grupy Koordynacyjnej Jednostek Notyfikowanych (ExNBG) w zakresie dyrektywy ATEX (2014/34/EU), przewodniczący grupy współpracy administracyjnej MD AdCo w ramach dyrektywy w sprawie maszyn 2006/42/WE, a także eksperci w obszarze objętym działaniem grupy roboczej.

W czasie posiedzenia była szeroko prezentowana działalność Zespołu ds. Kontroli Wyrobów Departamentu Energomechanicznego Wyższego Urzędu Górniczego poprzez przedstawienie wybranych zagadnień z bieżącej działalności w obszarze nadzoru rynku nad wyrobami objętymi dyrektywą ATEX, stosowanymi w polskim przemyśle wydobywczym. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące zasad prowadzenia eksploatacji już zastosowanych wyrobów w aspekcie zachowania zgodności z dyrektywą ATEX (2014/34/EU), dyrektywą ATEX User (1999/92/WE) oraz dyrektywą LVD (2014/35/EU).

do góry