Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurowa

6 Października 2017

W czwartek, 5 października br. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice” w Knurowie, odbyło się 46. posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurowa, któremu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach.

W obradach uczestniczyli: Zastępca Prezydenta Miasta Knurów oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Knurów, Wyższego Urzędu Górniczego, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Śląskiego Zarządu Gospodarki i Urządzeń Wodnych w Katowicach, Starostwa Powiatowego w Gliwicach oraz KWK „Knurów-Szczygłowice”.

Podczas spotkania omówiono stan realizacji wniosków podjętych na poprzednim posiedzeniu zespołu, które dotyczyły:

  • zabezpieczenia koryta rzeki Bierawki na odcinku od ul. Lignozy do mostu PKP, przed wpływami planowanej w tym rejonie eksploatacji górniczej wraz z naprawą przepustów potoku Wilczańskiego i potoku Krywałdzkiego,
  • podwyższenia prawego obwałowania rzeki Bierawki w km 43+000 do 44+200,
  • remontów i stanu dróg, będących pod wpływem eksploatacji górniczej na terenie miasta Knurowa.

Następnie przedstawiono przebieg eksploatacji górniczej prowadzonej w okresie II i III kwartału 2017 r., a także eksploatacji projektowanej w IV kwartale 2017 r. i w I kwartale 2018 r. wraz z omówieniem oddziaływania tych eksploatacji na powierzchnię terenu i zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

Ponadto omówiono stan realizacji dwóch przedsięwzięć: budowy dwóch przepompowni w rejonie ulic Niepodległości i Wilsona oraz nadbudowy wałów potoku Knurówka wraz z jego regulacją.

Zastępca Prezydenta Miasta Knurów zwróciła uwagę na konieczność ścisłego monitoringu wpływów prowadzonej eksploatacji górniczej na powierzchnię, szczególnie w odniesieniu do dróg najbardziej uczęszczanych i gdzie deformacje najwcześniej się uwidaczniają.

do góry