Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska

4 Maja 2015

30 kwietnia br. w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Pokój” odbyło się 19. posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska. Posiedzeniu przewodniczył zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele: Urzędu Miasta Ruda Śląska, Kompanii Węglowej S.A., Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, Kompanii Węglowej S.A Zakładu Zagospodarowania Mienia, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej oraz kierownictwo: KWK „Halemba-Wirek”, KWK „Pokój”, KWK „Bielszowice” i KWK „Wujek”.

Podczas spotkania omówiono stan realizacji sześciu uchwał podjętych na ostatnim posiedzeniu, które dotyczyły:

  •  przebudowy ul. Bielszowickiej wraz z rekultywacją i zagospodarowaniem terenów przyległych,
  • odwodnienia terenów w rejonie Parku Strzelnica i przebudowy kanalizacji na ul. Basenowej,
  • przedsięwzięć dążących do regulacji zachwianych stosunków wodnych na terenie miasta, ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji zalewisk i zagrożeń podtopieniem, występujących w rejonie koryta potoku Bielszowickiego, na całej jego długości w granicach administracyjnych Rudy Śląskiej,
  • zakresu prac remontowych, wykonywanych w nawierzchniach dróg i konstrukcji wiaduktów.

Ponadto zaprezentowano dane dotyczące zakresu eksploatacji górniczej dokonanej  w okresie IV kwartału 2014 r. oraz I kwartału 2015 r., a także eksploatacji projektowanej II i III kwartale 2015 r. Omówiono oddziaływanie tych eksploatacji na powierzchnię terenu oraz realizację rzeczowo-finansową planów usuwania szkód górniczych za 2014 r. i planu na rok 2015.

Po wysłuchaniu przedstawicieli kopalń stanowisko Urzędu Miasta Ruda Śląska przedstawił Romuald Pasternok – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Górnictwa. Podkreślił, że w mieście nie odnotowano większych problemów związanych z usuwaniem szkód górniczych, a aktualnie najważniejszym zadaniem dla miasta oraz przedsiębiorców górniczych jest sprawa usunięcia zagrożenia podtopieniami w rejonie koryta potoku Bielszowickiego. Poinformował zebranych o trudnościach w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania dla tego zadania. Ustalono, że ze względu na zlikwidowanie Ruchu „Wirek” i przejęcie wszystkich przedsięwzięć przez Zakład Zagospodarowania Mienia – Oddział Kompanii Węglowej S.A., na następnym posiedzeniu zespołu porozumiewawczego uchwały dotyczące robót na potoku Bielszowickim, odwodnienia tzw. Trójkąta Radoszowskiego (ul. Radoszowska, Jana  i Bałtycka) oraz prac remontowych w nawierzchniach dróg i konstrukcji wiaduktów (ul. Oświęcimska i Wirecka) referować będzie przedstawiciel Zakładu Zagospodarowania Mienia.

Istotnym problemem poruszonym w trakcie posiedzenia była również sprawa wypłacania jednorazowych odszkodowań obiektu przez zakłady górnicze. Swoje stanowisko w tej sprawie przedstawił Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Na zakończenie uczestnicy podjęli decyzję o kontynuacji monitorowania omawianych w trakcie posiedzenia przedsięwzięć na terenie Rudy Śląskiej.

do góry