Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Projekty rozporządzeń

Projekty rozporządzeń

29 Lipca 2011
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Ministra Środowiska, skierował do konsultacji społecznych oraz do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego następujące projekty rozporządzeń:

1) projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych, w wyrobiskach których do prowadzenia w nich robót stosuje się odpowiednio przepisy ustawy − Prawo geologiczne i górnicze;

2) projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego;

3) projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planów ruchu zakładów górniczych;

4) projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej;

5) projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

6) projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych;

7) projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom zatrudnionym w urzędach górniczych, wykonującym czynności inspekcyjno-techniczne w zakładach górniczych, uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;

8) projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Projekty mają związek z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze.

Poszczególne wersje projektów (w tym ich skany) oraz dokumenty dotyczące prac nad projektami będą zamieszczane m.in. na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego (index.php?prawo/postepowania_legislacyjne). Skan upoważnienia do prowadzenia prac legislacyjnych, udzielonego Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego, znajduje się pod adresem: index.php?prawo/upow_leg.

Wszystkie projekty zostały przyjęte podczas posiedzenia kierownictwa resortu środowiska w dniu 20 lipca br. Kolejnym etapem prac (wrzesień br.) będą uzgodnienia międzyresortowe.
do góry