Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w (..)

Spotkanie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

24 Lipca 2014

W dniu 23 lipca 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie odbyło się spotkanie Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z Dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie. Spotkanie zorganizowano w związku z postanowieniami porozumienia zawartego w dniu 4 kwietnia 2014 r. w Warszawie pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego, które dotyczyły podjęcia współpracy na szczeblu terenowym pomiędzy stronami.
Mając na uwadze problematykę będącą przedmiotem porozumienia, jak i zakres robót związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem oraz wydobywaniem węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych na terenie województwa podkarpackiego, podczas spotkania omówiono zasady współpracy w zakresie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska w trakcie wykonywania tych robót, zarówno w odniesieniu do złóż niekonwencjonalnych, jak i konwencjonalnych.
Przedmiotem spotkania objęto w szczególności zagadnienia:
- wzajemnego informowania się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach będących w obszarze kompetencji drugiego organu,
- koordynacji czynności kontrolnych w zakresie poszukiwania i rozpoznawania oraz wydobywania węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych,
- przekazywania informacji istotnych ze względu na przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym oraz współdziałania w przypadku wystąpienia poważnych awarii będących następstwem robót poszukiwawczo-rozpoznawczych złóż węglowodorów niekonwencjonalnych oraz wydobywania węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych, a także tych robót i wydobywania kopalin w obszarze złóż węglowodorów konwencjonalnych.
W trakcie spotkania omówiono również możliwości współdziałania organów i prowadzenia czynności kontrolnych w kontekście przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zwrócono także uwagę na przepisy dotyczące ochrony środowiska podczas prowadzenia eksploatacji odkrywkowej, składowania odpadów w wyrobiskach górniczych oraz trudności w wykrywaniu i przeciwdziałaniu nielegalnej eksploatacji kopalin.

do góry