Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w (..)

Spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu z kierownictwem Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska

16 Grudnia 2014

W siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu, 15 grudnia br., odbyło się spotkanie dyrektora Urzędu z kierownictwem Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska z województw: wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Spotkanie realizowane było w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska w zakresie współpracy organów nadzoru górniczego z wojewódzkimi inspektorami ochrony środowiska.

Tematyka spotkania obejmowała ustalenie planowanych działań na rok 2015 oraz kompetencji OUG i WIOŚ na obszarach objętych działalnością górniczą. Uczestnicy określili swoje oczekiwania jak i zakres przesyłanych informacji ze strony nadzoru górniczego w szczególności w odniesieniu do poszukiwań złóż węglowodorów na terenie pięciu województw. Dyrektor Urzędu zwrócił uwagę na problem wypełniania wyrobisk poeksploatacyjnych odpadami (śmieciami, odpadami niebezpiecznymi) w oparciu o przykłady z ZG Przyjma II, ZG Przyjma III oraz ZG Ełganowo. Poruszono także zagadnienia dotyczące prowadzenia czynności kontrolnych w związku z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej i współdziałania w tym zakresie obu organów.

Ponadto omówiono współpracę w zakresie kompetencji poszczególnych organów w procesie poszukiwania i rozpoznawania złóż gazu ziemnego z łupków. Przedyskutowano najbardziej wrażliwe elementy środowiska – jak wody powierzchniowe i podziemne, powierzchnia terenu (gleba i grunt) a także atmosfera. Zwrócono również uwagę na potrzebę monitorowania środowiska naturalnego ze szczególnym zwróceniem uwagi na skuteczną izolację poziomów wodonośnych w celu zapobiegania zanieczyszczeniu podziemnych wód użytkowych oraz właściwego zabezpieczenia powierzchni jak i rekultywacji terenu w celu umożliwienia pełnego przywrócenia jego pierwotnego charakteru i sposobu zagospodarowania.

Poruszono także temat pojawiającego się problemu gospodarki odpadami wiertniczymi z zakładów prowadzących poszukiwania kopalin – ropy naftowej i gazu ziemnego, które po opuszczeniu wiertni nie są gromadzone i utylizowane w wyznaczonych miejscach. Jako przykłady postępowania niezgodnego z przepisami w odniesieniu do odpadów wiertniczych po opuszczeniu terenu wiertni wskazano sprawę z wiertni Karmin -1 w województwie wielkopolskim oraz wiertni Daszewo - 27 k w województwie zachodniopomorskim. W tej kwestii ustalono sposób informowania przez nadzór górniczy WIOŚ.

Na zakończenie spotkania strony zdeklarowały się do wzajemnego przekazywania informacji i wspólnego podejmowania działań zgodnie z kompetencjami poszczególnych organów.

do góry