Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie w sprawie drążenia tuneli z zastosowaniem (..)

Spotkanie w sprawie drążenia tuneli z zastosowaniem techniki górniczej

10 Lutego 2021

W siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli WUG i przedsiębiorstwa Mostostal Warszawa S.A. Jego tematem była realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie przez Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construcción odcinka drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe - Babica, w ramach którego planowane jest wydrążenie tunelu o długości ok. 2,1 km.

Spotkanie zostało zwołane na prośbę przedstawicieli Mostostalu Warszawa S.A., którzy zwrócili się do dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie, tj. organu nadzoru górniczego właściwego miejscowo ze względu na lokalizację planowanych robót. Spotkaniu przewodniczył Piotr Wojtacha - wiceprezes WUG.

Omówiono wymagania prawne wynikające z ustawy Prawo geologiczne górnicze (dalej Pgg), które będą miały zastosowanie przy realizacji tej inwestycji w części dotyczącej drążenia tuneli drogowych maszyną TBM (Tunnel Boring Machine, Technologia Tarczowa) wraz z przejściami i przejazdem awaryjnym, których wydrążenie planowane jest klasyczną metodą górniczą. Przedstawiciele Mostostal Warszawa S.A. w formie prezentacji multimedialnych przedstawili ogólne założenia konstrukcji tuneli, przyjętych technologii ich drążenia oraz przewidywanych warunków górniczo-geologicznych.

W związku z wątpliwościami wykonawcy robót w zakresie odpowiedniego stosowania przepisów ustawy Pgg, przedstawiciele poszczególnych departamentów WUG oraz OUG w Krośnie wyjaśnili kwestie związane m.in. z:

  • granicami stosowania ustawy Pgg i ustawy Prawo Budowlane w zakresie budowy tuneli,
  • zakresu opinii właściwego organu nadzoru górniczego wynikającego z art. 11d ust. 1 pkt 8 lit c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
  • zasadami sporządzania planu ruchu zakładu,
  • kwalifikacjami w zakresie górnictwa, w tym osób kierownictwa i dozoru, geologa górniczego i mierniczego górniczego oraz służb specjalistycznych, a także procedur ich uznawania w przypadku osób posiadających kwalifikacje zdobyte za granicą,
  • aspektami środowiskowymi realizacji inwestycji,
  • odpowiednim stosowaniem przepisów dot. ratownictwa górniczego,
  • możliwością uzyskania zgody Prezesa WUG na odstępstwo od niektórych przepisów,
  • podziału kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy kierownikiem ruchu zakładu i kierownikiem budowy.

Na spotkaniu poruszono również zagadnienia związane z: zasadami ustanawiania użytkowania górniczego dla podmiotów wykonujących roboty, o których mowa w art. 2 Pgg, pojęciem nieruchomości gruntowej oraz sposobem postępowania z masami skalnymi powstałymi w wyniku drążenia tuneli.

W podsumowaniu zwrócono uwagę na konieczność kompleksowego ujęcia w planie ruchu wszystkich planowanych do wydrążenia tuneli, tj. zarówno tuneli drogowych, jak i przejść awaryjnych oraz przejazdu awaryjnego. Obie strony przyznały, że spotkanie było owocne i wyjaśniło szereg wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów. Uczestnicy spotkania zadeklarowali ponadto możliwość dalszych kontaktów, tak aby jeszcze przed rozpoczęciem realizacji inwestycji wyjaśnić wszelkie pozostałe kwestie szczegółowe.

do góry