Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Stop nielegalnej eksploatacji

Stop nielegalnej eksploatacji

9 Lutego 2021

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach zainicjował akcję informacyjną „Stop nielegalnej eksploatacji”, w ramach której zwrócił się do jednostek samorządu terytorialnego o wzięcie udziału w kampanii, mającej na celu budowanie świadomości społeczeństwa w zakresie wydobywania kopalin oraz wyeliminowanie procederu prowadzenia eksploatacji bez wymaganej koncesji. Jest to jeden z obszarów działalności organów nadzoru górniczego, które w ramach swoich kompetencji rzeczowych są właściwe m.in. w zakresie ustalania opłaty podwyższonej za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji.

Nielegalna eksploatacja kopalin w ostatnich latach stała się prawdziwym problemem, a tym samym przedmiotem wielu postępowań, które w większości kończyły się ustaleniem opłaty podwyższonej, stanowiącej zgodnie z prawem czterdziestokrotność opłaty eksploatacyjnej. Być może, właśnie z powodu braku odpowiednich informacji, wydobycie kopaliny na swoje potrzeby z własnych nieruchomości, dla niektórych mieszkańców kończyło się przykrymi konsekwencjami, czyli ustaleniem takiej opłaty. Powodem jej ustalania był brak wcześniejszego zgłoszenia zamiaru prowadzenia eksploatacji kopalin.

Dyrektor OUG w Kielcach zwróciła uwagę w rozesłanym do włodarzy organów samorządowych piśmie, że zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze możliwe jest wydobywanie bez koncesji piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), jeżeli jednocześnie wydobycie:

  • będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych,
  • nie przekroczy 10 m sześc. w roku kalendarzowym,
  • nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.

Warunkiem legalności takiej działalności jest jej zgłoszenie na piśmie z siedmiodniowym wyprzedzeniem do właściwego Okręgowego Urzędu Górniczego. Dyrektor OUG w Kielcach przypomniała jednocześnie, że każda inna działalność wydobywcza wymaga uzyskania koncesji starosty, marszałka lub ministra właściwego do spraw środowiska.

Akcja informacyjna OUG w Kielcach polega na publikowaniu opracowanych w tym celu przez urząd specjalnych materiałów edukacyjnych na stronach internetowych gmin, w gminnych mediach społecznościowych, na tablicach ogłoszeń oraz w innych środkach masowej komunikacji. Celem tych wspólnych działań OUG Kielce i jednostek samorządu terytorialnego z terenu działania urzędu jest przede wszystkim wyeliminowanie problemu eksploatacji kopalin bez wymaganej koncesji oraz zapewnienie legalności działalności wydobywczej mieszkańców na własne potrzeby.

Plakat informacyjny akcji pn. Stop nielegalnej eksploatacji.

do góry