Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z Okręgowym Inspektorem Pracy w Opolu

Spotkanie z Okręgowym Inspektorem Pracy w Opolu

19 Marca 2009

W dniu 17 marca 2009 r. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach odbyło się coroczne spotkanie przedstawicieli OUG w Gliwicach i Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu.

Podczas spotkania poruszone zostały zagadnienia związane z realizacją treści porozumienia zawartego w dniu 12 lipca 2007 r. pomiędzy Prezesem WUG a Głównym Inspektorem Pracy, w sprawie zasad współdziałania organów nadzoru górniczego z Państwową Inspekcją Pracy. Omówiono wyniki dotychczasowych działań obu instytucji w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa pracy w zakładach wydobywających kopaliny w województwie opolskim.

W trakcie spotkania dyrektor OUG poinformował, że wg stanu na 31.12.2008 r. pod jego nadzorem znajduje się łącznie 188 zakładów górniczych wydobywających kopaliny pospolite oraz 7 wydobywających kopaliny podstawowe. Na terenie województwa opolskiego znajduje się 98 zakładów wydobywających kopaliny pospolite (wzrost o 8 zakładów w stosunku do 2007 r.) oraz 4 wydobywające kopaliny podstawowe. Obecnie czynne są 63 zakłady, a w pozostałych prowadzona jest likwidacja i rekultywacja lub wstrzymano (zaniechano) dalszej eksploatacji. Omówiono problemy w sprawowaniu nadzoru i kontroli nad tymi zakładami. Zwrócono uwagę na zagadnienia dotyczące sezonowego charakteru ich działalności, jak również na problematykę rekultywacji terenów pogórniczych.

W podsumowaniu uzgodniono konieczność kontynuowania w 2009 r. współpracy między instytucjami, przy uwzględnieniu zasad wynikających z nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

do góry