Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami działów robót górniczych i (..)

Spotkanie z kierownikami działów robót górniczych i kierownikami działów wentylacji

16 Kwietnia 2010
W dniu 16 kwietnia 2010 r., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, odbyło się spotkanie kierownictwa Urzędu z kierownikami działów robót górniczych i kierownikami działów wentylacji podziemnych zakładów górniczych. W trakcie spotkania omówiono między innymi:
  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach,
  • przyczyny i okoliczności wypadku zbiorowego, zaistniałego w dniu 18 września 2009 r. w KWK "Wujek-Śląsk" Ruch "Śląsk", w aspekcie stwierdzonych nieprawidłowości,
  • wyniki prac zespołu powołanego przez Prezesa WUG, do zbadania wpływu czynnika ludzkiego na zaistnienie wypadków przy pracy i niebezpiecznych zdarzeń w kopalniach węgla kamiennego,
  • zagadnienia dotyczące profilaktyki chorób zawodowych.
W trakcie narady przedstawiono prezentacje multimedialne przedstawiające okoliczności i przyczyny wypadku zbiorowego, zaistniałego w dniu 18 września 2009 r. w KWK "Wujek-Śląsk" Ruch "Śląsk" oraz stanu technicznego urządzeń elektrycznych eksploatowanych w rejonie ściany 5 w pokładzie 409 KWK "Wujek-Śląsk" Ruch "Śląsk".

Podczas spotkania kierownicy działów robót górniczych przedstawili informacje na temat stanu robót górniczych w swoich kopalniach wraz z krótką charakterystyką działań profilaktycznych, podejmowanych w rejonach szczególnie zagrożonych. Wśród omawianych przez przedstawicieli kopalń zagrożeń, najczęściej pojawiającymi się były zagrożenia tąpaniami, metanowe i klimatyczne. Podczas dyskusji szczególną uwagę poświęcono zagrożeniom przy likwidacji ściany 3 w pokładzie 405/1 w KWK "Halemba-Wirek" Ruch "Halemba" oraz zagrożeniu metanowemu w rejonie ściany Cw-2 w pokładzie 364/2 w KWK "Budryk".

W podsumowaniu spotkania Dyrektor OUG w Gliwicach szczególny nacisk położył na kontrole stanu technicznego urządzeń elektrycznych eksploatowanych w kopalniach, profilaktykę zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i zagrożenia pyłami szkodliwymi dla zdrowia, a także na konieczność wprowadzenia do stosowania na szerszą skalę ewidencji i monitoringu przy użyciu telewizji przemysłowej. Zachęcił ponadto do podejmowania inicjatyw dla poprawy poziomu bezpieczeństwa w zakładach górniczych. Dyrektor OUG zwrócił też uwagę na konieczność poprawy jakości przeprowadzanych szkoleń załogi, znajomości przez załogę poziomu zagrożeń występujących w rejonach wykonywanych robót i stosowanej profilaktyki.
do góry