Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów (..)

Spotkanie z kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych oraz przedstawicielami oddziałów terenowych Urzędu Dozoru Technicznego i Okręgowych Inspektoratów Pracy

8 Listopada 2016

W poniedziałek, 7 listopada br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku odbyło się spotkanie przedstawicieli kierownictwa i pracowników inspekcyjno-technicznych Urzędu z kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych, kierownictwem oddziałów terenowych Urzędu Dozoru Technicznego oraz kierownictwem Okręgowych Inspektoratów Pracy.

W spotkaniu udział wzięli: kierownicy ruchu zakładów górniczych prowadzących eksploatację złóż metodą odkrywkową w obrębie województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, przedstawiciele: Urzędu Dozoru Technicznego oddziału terenowego z siedzibą w Koszalinie, Urzędu Dozoru Technicznego oddziału terenowego z siedzibą w Gdańsku, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku oraz zastępca dyrektora i pracownicy inspekcyjno-techniczni Okręgowego Urzędu Górniczego w  Gdańsku.

W trakcie obrad omówiono m.in.:

  • nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli odkrywkowych zakładów górniczych przeprowadzanych przez pracowników inspekcyjno-technicznych Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku,
  • zakres i treść dokumentacji przedkładanej dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku w związku z wnioskami o zatwierdzenie planów ruchu odkrywkowych zakładów górniczych oraz zasady sporządzania planów ruchu i dodatków do planów ruchu,
  • stosowanie w praktyce przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne
    i górnicze, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2016 r. oraz stanu bezpieczeństwa w górnictwie odkrywkowym,
  • stan wypadkowości i bezpieczeństwa w polskim górnictwie ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń w odkrywkowych zakładach górniczych, w tym przyczyny
    i okoliczności wypadków.

Ponadto przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego przedstawili właściwości miejscowe i rzeczowe oddziałów terenowych, zakres swojej działalności oraz współpracy z innymi instytucjami, a przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy - charakter oraz tryb działań kontrolnych, właściwości miejscowe i rzeczowe inspektoratów oraz działania prewencyjne zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych.

Spotkanie realizowane było w ramach Porozumienia zawartego w dniu 26 lutego 2013 r. pomiędzy Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie współpracy Urzędu Dozoru Technicznego i urzędów górniczych oraz Porozumienia zawartego w dniu 26 lutego 2013 r. pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Głównym Inspektorem Pracy w sprawie zasad współdziałania organów nadzoru górniczego z Państwową Inspekcją Pracy.

do góry