Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów (..)

Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach

26 Marca 2015

25 marca br. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Kompanii Węglowej S.A. oraz Wyższego Urzędu Górniczego.

Podczas narady omówiono:

 • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach ze szczególnym uwzględnieniem wyraźnego wzrostu liczby wypadków śmiertelnych i ciężkich, zaistniałych w kopalniach węgla kamiennego w 2014 r. w stosunku do 2013 r;
 • - okoliczności i przyczyny wybranych wypadków przy pracy, w tym wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników;
 • - zamierzenia zakładów górniczych odnośnie poprawy bezpieczeństwa w rejonach szczególnie zagrożonych;
 • - wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2014 r. i w ciągu 2 miesięcy 2015 r., z uwzględnieniem pozytywnych i negatywnych działań mających wpływ na bezpieczeństwo pracy w kopalniach;
 • - opiniowanie projektów zagospodarowania złoża oraz dodatków do tych projektów przez właściwe organy nadzoru górniczego w związku z wejściem w życie 1 stycznia 2015 r. zmienionych przepisów ustawy z 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015r., poz. 196).
 • Szczególną uwagę zwrócono na:
 • tendencję wzrostu liczby wypadków śmiertelnych i ciężkich zaistniałych w 2014 r. w porównaniu do 2013 r., przy jednoczesnym spadku liczby wypadków ogółem zauważalnym na przestrzeni ostatnich kilku lat;
 • analizę wypadków według stażu pracy poszkodowanych, w oparciu o którą wyodrębniono dwie grupy pracowników, którzy ulegają wypadkom najczęściej, tj. pracowników ze stażem pracy od 1 do 5 lat oraz powyżej 20 lat;
 •  pogarszający się stan maszyn i urządzeń, związany z ograniczaniem wydatków na ich remonty i modernizacje;   
 • konieczność wprowadzania jednolitych systemów transportu materiałów i urządzeń eliminujących punkty przeładunkowe, które stwarzają potencjalne zagrożenie dla zatrudnianych pracowników;
 • bieżące aktualizowanie dokumentacji dotyczącej maszyn i urządzeń zabudowanych w zakładach mechanicznej przeróbki węgla.
do góry