Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedsiębiorcami i KRZG nadzorowanych przez (..)

Spotkanie z przedsiębiorcami i KRZG nadzorowanych przez OUG w Poznaniu

29 Października 2015

Na zaproszenie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu odbyły się dwa spotkania: z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny objęte własnością górniczą (27 października br.)  oraz z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny objęte prawem własności nieruchomości gruntowej (28 października br.). Podczas spotkań, którym przewodniczył dyrektor urzędu omówiono:

  • obowiązki przedsiębiorców w zakresie prowadzenia ewidencji zasobów złóż kopalin;
  • gospodarowanie złożami kopalin w procesie eksploatacji oraz najczęściej występujące nieprawidłowości;
  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Poznaniu oraz w firmach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych;
  • przyczyny i okoliczności wypadków i niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Poznaniu oraz wnioski wynikające z zakończonych badań powypadkowych;
  • obowiązki podmiotów wykonujących w ruchu zakładu górniczego roboty geologiczne i górnicze w aspekcie wymogów Prawa geologicznego i górniczego oraz przepisów wykonawczych;
  • rekultywację wyrobisk górniczych i terenów poeksploatacyjnych z wykorzystaniem odpadów.

W trakcie spotkań kierownictwo urzędu wróciło uwagę na liczne nieprawidłowości w ruchu zakładów górniczych wykazywane podczas kontroli nadzoru górniczego, zwłaszcza w zakresie utrzymywania właściwych parametrów ścian eksploatacyjnych, pasów bezpieczeństwa i pasów ochronnych oraz zachowania prowadzonej eksploatacji w granicach udokumentowanego złoża. Na zakończenie spotkań odbyła się dyskusja, a dyrektor urzędu zwrócił się do uczestników z postulatem o większe zaangażowanie kierownictwa zakładów górniczych na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy.

do góry