Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Upoważnienie Ministra Aktywów Państwowych dla Prezesa (..)

Upoważnienie Ministra Aktywów Państwowych dla Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych

6 Czerwca 2023

W dniu 6 czerwca 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 1061).

Niniejszym rozporządzeniem Minister Aktywów Państwowych upoważnił Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych nabytych w:
1) państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (§ 1 ust. 1 rozporządzenia);
2) Ukrainie (§ 1 ust. 2 rozporządzenia).

Treść rozporządzenia jest dostępna pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1061

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego posiadał wcześniej upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Na mocy art. 23b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i 185) obywatelom Ukrainy umożliwiono uzyskanie decyzji uznających nabyte przez nich w Ukrainie kwalifikacje do wykonywania górniczych zawodów regulowanych i Minister Aktywów Państwowych zdecydował o udzieleniu Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego upoważnienia do uznawania również tych kwalifikacji.

Do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334).

---------------------

Доручення Міністра державного майна Голові Управління з питань гірничої промисловості на підтвердження кваліфікації для виконання регульованих гірничих професій

6 червня 2023 року набуло чинності розпорядження Міністра державного майна від 31 травня 2023 року про надання повноважень на підтвердження кваліфікації для виконання регульованих гірничих професій («Законодавчий вісник», поз. 1061).

Цим розпорядженням Міністр державного майна уповноважив Голову Управління з питань гірничої промисловості визнавати кваліфікацію для виконання регульованих гірничих професій, отриманих в:
1) державах-членах Європейського Союзу, Швейцарській Конфедерації або країнах-членах Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) - сторони Угоди про Європейський економічний простір, за межами Республіки Польща (§ 1 розділ 1 регулювання);
2) Україні (§ 1 п. 2 розпорядження).

Зміст розпорядження доступний за адресою: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1061

Голову Управління з питань гірничої промисловості раніше мав повноваження визнавати кваліфікацію для виконання регульованих гірничих професій, отриману в державах-членах Європейського Союзу, Швейцарській Конфедерації або державах-членах Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) - сторонах Угоди про Європейський економічний простір, за межами Республіки Польща.

Відповідно до ст. 23b Закону від 12 березня 2022 року «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави» («Законодавчий вісник» від 2023 р., поз. 103 і 185), громадянам України було дозволено отримувати рішення про визнання отриманої ними в Україні кваліфікації для виконання регульованих гірничих професій, і Міністр державного майна прийняв рішення уповноважити Голову Управління з питань гірничої промисловості також підтверджувати ці кваліфікації.

До підтвердження кваліфікацій для виконання регульованих гірничих професій застосовуються положення Закону від 22 грудня 2015 року про правила визнання професійних кваліфікацій, отриманих у державах-членах Європейського Союзу («Законодавчий вісник» за 2023 рік, поз. 334).

do góry