Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/WUG: posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

WUG: posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

11 Kwietnia 2013

Chcąc poprawić bezpieczeństwo pracy w górnictwie należy zwracać uwagę na inwestycje, drążenie wyrobisk, transport ludzi do przodków, zagrożenia klimatyczne, eksploatację maszyn i urządzeń. Takie priorytety w poprawie bezpieczeństwa pracy w kopalniach wskazywał Piotr Litwa, prezes WUG, otwierając dzisiejsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie, która jest eksperckim gremium doradczym WUG.

Obrady rozpoczęły się nietypowo, prezentacją ucieczkowego aparatu powietrznego butlowego natychmiastowego użycia typu MONTA, którego walory są oceniane obecnie przez Jednostkę Ratownictwa Górniczo-Hutniczego KGHM Polska Miedź SA oraz Centralną Stację Ratownictwa Górniczego. Prof. Józef Dubiński, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie, podkreślił, że na kolejnych posiedzeniach warto demonstrować nowe rozwiązania, urządzenia i sprzęt, których upowszechnienie może przyczynić się do poprawy warunków pracy i zwalczania zagrożeń występujących w górnictwie podziemnym, odkrywkowym i otworowym.

Dziejesz posiedzenie Komisji zdeterminowały trzy wątki tematyczne: ocena stanu bezpieczeństwa w górnictwie w 2012 roku, zagrożenie powszechne związane z prowadzeniem nielegalnej eksploatacji kopalin oraz katalog dobrych praktyk w zakładach przeróbki mechanicznej węgla. Uczestnicy obrad przed wejściem do WUG witani byli pikietą Związku Zawodowego Pracowników Przeróbki Mechanicznej Węgla. Z transparentów uczestników manifestacji można było wyczytać, że domagają się urlopów zdrowotnych dla załogi tych zakładów oraz realizacji przez przedsiębiorców górniczych katalogu dobrych praktyk, który jest opracowywany podczas spotkań Grupy Roboczej ds. Górnictwa Węgla Kamiennego KBPwG.

Podczas dzisiejszego posiedzenia KBPwG postanowiono upowszechniać "Katalog dobrych praktyk" - propozycje działań, których wdrożenie w zakładach przeróbki mechanicznej węgla kamiennego powinno poprawić stan bezpieczeństwa, warunki i higienę pracy. Ma on charakter otwarty, czyli może być rozszerzany o nowe wnioski. Obecnie Katalog ma 11 punktów. Stwierdzono w nim, że konieczne jest:

- zapewnienie stabilnego, niezbędnego poziomu obłożenia wszystkich stanowisk pracy ciągu technologicznego pod względem ilościowym i wymaganych kalifikacji;

- utrzymanie w pełnej sprawności technicznej maszyn i urządzeń, w tym systemów alarmowania zagrożenia pożarowego na pomostach, odpowiedniego oświetlenia , ogrzewania itp.;

- zapewnienie możliwości efektywnego wyposażenia i korzystania z instalacji przeciwpożarowych przez cały rok, również podczas występowania niskich temperatur w okresie zimowym;

- bieżące usuwanie materiałów łatwopalnych z obiektów zakładów przeróbczych,
w tym usuwanie nagromadzeń urobku spod przenośników;

- zapewnienie bardziej skutecznej profilaktyki medycznej w związku z dużą ilością zgonów naturalnych wśród pracowników w wieku powyżej 50 lat;

- skuteczne zwalczanie przekroczeń NDS zapylenia na stanowiskach pracy
i podejmowanie działań mających na celu obniżenie zapylenia;

- stosowanie przez pracowników odpowiednio dobranego sprzętu ochrony indywidualnej.

- poprawa funkcjonalności i higieny pomieszczeń socjalnych, z których korzystają pracownicy zakładów przeróbczych;

- określenie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w ZMPW w oparciu o wyniki przeprowadzonego auditu;

- dokonanie weryfikacji dokumentacji wewnętrznych (instrukcji, zarządzeń KRZG, ustaleń kierownika działu itp.);

- przykładanie szczególnej wagi do właściwego prowadzenia robót spawalniczych w ZMPW w aspekcie ilości wydawanych zezwoleń oraz bezpiecznego ich wykonywania;

Ponadto podczas posiedzenia sformułowano opinię o priorytetach prewencji wypadkowej. Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie po zapoznaniu się ze stanem bezpieczeństwa w górnictwie w 2012 r., w celu ograniczenia ilości wypadków Komisja proponuje m.in.:

- wprowadzanie mechanizacji robót związanych z likwidacją wyrobisk za frontem ścian;

- egzekwowanie ustaleń projektów technicznych i technologii w celu ograniczenia wypadków spowodowanych opadem skał ze stropu i ociosu;

- egzekwowanie ustaleń wynikające z umów zawartych z firmami usługowymi wykonującymi roboty górnicze w ruchu zakładu górniczego oraz zwiększenie kontroli tych robót przez osoby dozoru i kierownictwa kopalń;

- eliminowanie ryzykownych zachowań pracowników oraz podnoszenie świadomości i odpowiedzialność pracowników, w tym pracowników firm usługowych.

do góry