Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Współpraca OUG w Krośnie z Oddziałem UDT w Rzeszowie

Współpraca OUG w Krośnie z Oddziałem UDT w Rzeszowie

11 Grudnia 2014

W siedzibie Oddziału UDT w Rzeszowie, 10 grudnia br., odbyło się kolejne robocze spotkanie realizowane w ramach Porozumienia zawartego pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego dot. zasad współdziałania organów nadzoru górniczego z terenowymi oddziałami Urzędu Dozoru Technicznego. W spotkaniu wzięli udział m.in.: Dyrektor Departamentu Energomechanicznego WUG, Dyrektorzy OUG w Krośnie i Oddziału UDT w Rzeszowie.
Przedstawiono m.in. stan wypadkowości w górnictwie otworowym i odkrywkowym na terenie właściwości miejscowej OUG w Krośnie oraz nieszczęśliwe wypadki i niebezpieczne uszkodzenia urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.
Podczas dyskusji poruszono zagadnienia dotyczące prowadzenia czynności kontrolnych w związku z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej oraz możliwości współdziałania organów OUG i UDT. Przedyskutowano zagadnienia regulacji prawnych ujętych w przepisach wykonawczych do ustawy Prawo geologiczne i górnicze, dotyczących urządzeń technicznych, podlegających dozorowi technicznemu, eksploatowanych w zakładach górniczych. Poruszono temat zakresu kompetencji UDT i WUG na obszarze objętym działalnością otworowych zakładów górniczych.
Przedmiotem rozmów były również zagadnienia dotyczące możliwości współpracy urzędów przy analizowaniu przyczyn i skutków zaistniałych niebezpiecznych zdarzeń w zakładach górniczych oraz wzajemne informowanie się o wybranych zdarzeniach, w szczególności podczas zaistnienia wypadku ciężkiego lub śmiertelnego w toku eksploatacji urządzeń objętych dozorem pełnym, ograniczonym lub uproszczonym.
Ponadto przedyskutowane zostały możliwe formy współdziałania pomiędzy jednostkami UDT i WUG w zakresie popularyzacji bezpieczeństwa technicznego i ograniczenia wypadkowości przy pracy.

do góry