Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/OUG w Gliwicach: Spotkanie z kierownictwem Oddziałów (..)

OUG w Gliwicach: Spotkanie z kierownictwem Oddziałów Terenowych Urzędu Dozoru Technicznego w Gliwicach i w Opolu

11 Grudnia 2014

W siedzibie OUG w Gliwicach, 10 grudnia br., odbyło się spotkanie kierownictwa Urzędu z kierownictwem Oddziałów Terenowych Urzędu Dozoru Technicznego w Gliwicach i w Opolu. W spotkaniu uczestniczyli także: zastępca dyrektora Departamentu Energomechanicznego WUG w Katowicach, dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego w Katowicach oraz zastępcy dyrektora ds. energomechanicznych Okręgowych Urzędów Górniczych w Katowicach i w Rybniku.
Podczas narady omówiono realizację zadań wynikających z porozumienia zawartego w dnia 26 lutego 2013r. pomiędzy Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego, w tym:
- kompetencje Urzędów w odniesieniu do ich właściwości miejscowej i rzeczowej,
- wzajemne działania związane z oceną stopnia zagrożenia stwarzanego przez urządzenia i niewłaściwą obsługę, podczas eksploatacji w zakładach górniczych maszyn, urządzeń i instalacji, a zwłaszcza urządzeń transportu bliskiego i urządzeń ciśnieniowych,
- stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach,
- stan wypadkowości przy eksploatacji urządzeń technicznych będących pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego,
- zasady dalszej współpracy w celu wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy Urzędami,
- kalendarium szkoleń dla branży górniczej na rok 2015, organizowanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

do góry