Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/XXXVII posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w (..)

XXXVII posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie: nie tylko o aparatach ucieczkowych

10 Grudnia 2015

9 grudnia br. w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego odbyło się ostatnie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie w jej dwuletniej kadencji. Prezes WUG Mirosław Koziura podziękował wszystkim członkom Komisji za dotychczasową pracę. Podkreślił, że opinie i wnioski Komisji były bardzo pomocne przy podejmowaniu decyzji nadzoru górniczego w najbardziej kluczowych tematach dotyczących bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych. Zapewnił, że widzi potrzebę kontynuacji jej 18-letniej działalności. Zostanie powołana w nowym składzie w pierwszym kwartale 2016 roku, gdy zakończą się zmiany organizacyjne i kadrowe w zarządach wszystkich największych  przedsiębiorców górniczych.

Podczas obrad zaprezentowano stan bezpieczeństwa w górnictwie w br. w porównaniu do poprzednich lat. Tegoroczne, malejące trendy wypadkowości we wszystkich rodzajach górnictwa (podziemnym, odkrywkowym i otworowym) są najlepsze w całej powojennej historii polskiego górnictwa. Po raz pierwszy Komisja zapoznała się z bardzo szczegółową analizą zgonów naturalnych w górnictwie. WUG wspólnie z PIP przygotowuje projekt obiektywnego wskaźnika zgonów naturalnych, za pomocą którego można będzie porównywać sytuację w poszczególnych działach gospodarki narodowej. Wbrew potocznym opiniom liczba zgonów naturalnych pod ziemią jest porównywalna do liczby takich zdarzeń na stanowiskach pracy na powierzchni zakładów  górniczych. Według wstępnych danych wskaźnik zgonów naturalnych na jeden tysiąc zatrudnionych w górnictwie wynosi ok. 0,02, a w budownictwie ok. 0,5.

Komisja zapoznała się z informacjami o wynikach i stanie realizacji strategicznego projektu badawczego „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach”, prowadzonego pod auspicjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zainicjowanego przez prezesa WUG. Prof. Józef  Dubiński, przewodniczący Komisji stwierdził, że ten projekt ujmuje wszystkie wnioski komisji powypadkowych z ostatnich lat i teraz trzeba wdrożyć jego wyniki do funkcjonowania zakładów górniczych. Z 12 zadań badawczych 7 jest już zakończonych i odebranych przez NCBiR, 2 są na etapie korekty wniosków końcowych, 3 w trakcie realizacji. W WUG od kilku miesięcy pracuje specjalistyczny zespół, którego zadaniem jest przygotowanie zasad wdrożenia wyników prac badawczych. Temat dotyczący nowej kategoryzacji zagrożeń występujących w kopalniach w całości będzie ujęty w projekcie nowych przepisów. Pozostałe 11 zadań będzie wdrażanych za pomocą przepisów, dobrych praktyk i instrukcji.

Wiceprezes WUG Wojciech Magiera – przewodniczący Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego (działającej w ramach Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie) przedstawił wnioski z postępowania nadzoru górniczego i przedsiębiorców w sprawie aparatów ucieczkowych KA-60. Po burzliwej dyskusji Komisja podjęła uchwałę, której realizacja może się przyczynić do rozwiązania problemu bulwersującego załogi górnicze od 2011 r.

Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie w uchwale przedłożyła prezesowi WUG  następujące opinie:

  • w zakresie stosowania ucieczkowego sprzętu izolującego układ oddechowy w odniesieniu do producentów (wnioskowano o: natychmiastową weryfikację procedury kontroli wewnętrznej produkowanych wyrobów, w tym użytych komponentów w jego produkcji, w celu zapewnienia odpowiedniego działania aparatu w całym deklarowanym okresie przydatności do stosowania; podjęcie działań mających na celu określenie granicznego okresu, w którym używany ucieczkowy sprzęt izolujący układ oddechowy zagwarantuje pełną przydatność do użycia; podjęcie działania w celu opracowania nowej konstrukcji aparatu, umożliwiającej pełną kontrolę jego stanu technicznego) oraz  w odniesieniu do przedsiębiorców górniczych (wnioskowano o wdrożenie działań organizacyjno-technicznych, mających na celu wyeliminowanie niesprawnych – będących w użyciu –  aparatów ucieczkowych). Do 15 grudnia br. prezes WUG oczekuje od przedsiębiorców szczegółowych informacji dotyczących kontroli sprawności aparatów ucieczkowych;
  • w zakresie stanu wypadkowości Komisja uznała, że pomimo zmniejszenia liczby wypadków, nadal należy oddziaływać na przedsiębiorców górniczych pod kątem ograniczenia wpływu czynnika ludzkiego na niebezpieczne zdarzenia poprzez: zmniejszanie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy; prowadzenie szkoleń pracowników własnych oraz firm usługowych, adekwatnych do zajmowanych stanowisk, przy większym wykorzystaniu szkoleń praktycznych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych; eliminowanie ryzykownych zachowań oraz podnoszenie świadomości i odpowiedzialności wszystkich pracowników.
do góry