Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Zmiana liczby górniczych zawodów regulowanych

Zmiana liczby górniczych zawodów regulowanych

2 Stycznia 2012

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981), zwanej dalej "Pgg", zmianie ulega m.in. liczba górniczych zawodów regulowanych. Regulacja zamieszczona
w art. 53 ust. 2 Pgg (która nakłada na przedsiębiorcę obowiązek określenia, we wskazanych
w tym przepisie przypadkach, wymaganego od pracownika przygotowania i doświadczenia zawodowego) przesądza, że zawodem regulowanym nie jest wykonywanie czynności
w średnim i niższym dozorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu w:
1) odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających węgiel brunatny lub wydobywających kopaliny z użyciem środków strzałowych,
2) odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających bez użycia środków strzałowych kopaliny inne niż węgiel brunatny,
3) zakładach górniczych wydobywających węglowodory otworami wiertniczymi,
4) zakładach górniczych wydobywających otworami wiertniczymi kopaliny inne niż węglowodory,
5) zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji,
6) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą podziemną,
7) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą otworową,
8) zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą podziemną,
9) zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą odkrywkową,
10) zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą otworową,
11) zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub 5 (budowa, rozbudowa oraz utrzymywanie systemów odwadniania zlikwidowanych zakładów górniczych lub likwidacja obiektów, urządzeń oraz instalacji służących tej działalności),
12) zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 2 lub 5 (roboty prowadzone w wyrobiskach zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych, wymienionych w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 2, w celach innych niż określone ustawą, w szczególności turystycznych, leczniczych i rekreacyjnych, lub likwidacja obiektów, urządzeń oraz instalacji służących tej działalności),
13) zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 3 lub 5 (roboty podziemne prowadzone w celach naukowych, badawczych, doświadczalnych
i szkoleniowych na potrzeby geologii i górnictwa lub likwidacja obiektów, urządzeń oraz instalacji służących tej działalności),
14) zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 4 lub 5 (drążenie tuneli z zastosowaniem techniki górniczej lub likwidacja obiektów, urządzeń oraz instalacji służących tej działalności).
Rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 2 ust. 2 Pgg jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. Nr 286, poz. 1686).
Konsekwencją nowego stanu prawnego jest m.in. brak kompetencji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do uznawania obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwalifikacji zawodowych nabytych w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, do wykonywania wspomnianych czynności. Obywatele ci nie są natomiast obowiązani do uzyskania w tym zakresie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji.

do góry