Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Zmiana w zakresie nadzoru nad Prezesem WUG

Zmiana w zakresie nadzoru
nad Prezesem WUG

21 Lutego 2007

Z dniem 24 lutego 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 21, poz. 125). Ustawa wprowadza między innymi zmiany w art. 107 i 108 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.), których treść dotyczy organów nadzoru górniczego. W myśl nowych przepisów nadzór nad Prezesem WUG będzie sprawował minister właściwy do spraw środowiska. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą – Prawo geologiczne i górnicze ministrowi właściwemu do spraw środowiska powierza się również kompetencje w zakresie wnioskowania do Prezesa Rady Ministrów o powołanie Prezesa WUG, powoływania (na wniosek Prezesa WUG) i odwoływania Wiceprezesów WUG, nadawania statutu WUG oraz wydawania rozporządzeń dotyczących: tworzenia i znoszenia okręgowych i specjalistycznych urzędów górniczych (łącznie z ustaleniem ich siedziby i właściwości miejscowej), a także planów ruchu zakładów górniczych oraz zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych.

do góry