do góry

Departament Prawny

Dyrektor: Małgorzata Waksmańska

 

Zastępca dyrektora:

Jacek Romuk

 

 

 • Tel.: 32 736 17 31,  32 736 17 70
 • Faks: 32 736 17 48
 • e-mail: pri[at]wug.gov.pl

Do zadań Departamentu Prawnego należą:

 • analizowanie stanu, rozwoju oraz praktyki stosowania prawa krajowego, prawa Unii Europejskiej oraz prawa międzynarodowego, w zakresie związanym z działalnością urzędów górniczych;
 • inicjowanie i koordynowanie prac legislacyjnych oraz opracowywanie projektów rozwiązań prawnych, w tym projektów aktów normatywnych oraz innych aktów prawnych, w zakresie związanym z działalnością urzędów górniczych;
 • realizowanie zadań związanych z konsultowaniem publicznym, opiniowaniem i uzgadnianiem, z inicjatywy Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, przez inne podmioty i instytucje projektów aktów normatywnych, w zakresie związanym z działalnością urzędów górniczych, opracowanych w Wyższym Urzędzie Górniczym na podstawie upoważnienia Ministra Energii;
 • opracowywanie uwag i opinii do projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych oraz koordynowanie prac komórek Wyższego Urzędu Górniczego w tym zakresie, w ramach międzyresortowego postępowania uzgadniającego i opiniodawczego oraz procedury notyfikacji projektów aktów prawnych zawierających przepisy techniczne, a także współpraca w tym zakresie z komórką właściwą w sprawach legislacji w Ministerstwie Energii, komórkami właściwymi w sprawach legislacji w innych ministerstwach i urzędach centralnych oraz Rządowym Centrum Legislacji;
 • koordynowanie udziału komórek Wyższego Urzędu Górniczego w opracowywaniu i opiniowaniu projektów aktów prawa Unii Europejskiej oraz innych dokumentów Unii Europejskiej w ramach procesu decyzyjnego Unii Europejskiej;
 • koordynowanie wystąpień kierowanych do Wyższego Urzędu Górniczego w związku z realizowaną działalnością lobbingową; 
 • opracowywanie projektów umów cywilnoprawnych oraz opiniowanie tych projektów - jeżeli zostały one opracowane poza Wyższym Urzędem Górniczym;
 • opracowywanie projektów oraz prowadzenie rejestru pełnomocnictw oraz upoważnień do reprezentowania lub działania w imieniu:
  • Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, z wyjątkiem upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz upoważnień, o których mowa w przepisach o kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy,
  • Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego; 
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie:
  • zakazu wykonywania określonych czynności w zakresie górnictwa lub ratownictwa górniczego,
  • kar pieniężnych, o których mowa w rozdziale 6a ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 283), dziale X ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 i 1991 oraz z 2017 r. poz. 60, 202, 1089 i 1215) oraz rozdziale 8 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, 1228 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 1089),
  • odwołań od decyzji wydanych przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych albo dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego,
  • zażaleń na postanowienia wydane przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych albo dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego,
  • wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której decyzja albo postanowienie zostały wydane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego działającego jako organ pierwszej instancji,
  • wznowienia postępowania oraz stwierdzenia nieważności decyzji albo postanowienia - jeżeli organem właściwym do ich prowadzenia jest Prezes Wyższego Urzędu Górniczego;
 • przygotowywanie odpowiedzi na skargi oraz pozwy wnoszone do sądów powszechnych oraz sądów administracyjnych;
 • prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia w ramach właściwości Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz wykonywanie czynności w postępowaniach w sprawach o wykroczenia, prowadzonych przez inne organy;
 • reprezentowanie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w postępowaniach sądowych, postępowaniach sądowoadministracyjnych, postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach przed innymi organami;
 • współpraca z krajowymi koordynatorami do spraw uznawania kwalifikacji zawodowych oraz właściwą komórką w Ministerstwie Energii w sprawach dotyczących uznania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych;
 • opracowywanie oraz przedkładanie osobom kierownictwa Wyższego Urzędu Górniczego niezbędnych informacji, opinii oraz wyjaśnień prawnych, w zakresie związanym z działalnością urzędów górniczych; 
 • udzielanie komórkom Wyższego Urzędu Górniczego pomocy prawnej przy rozpatrywaniu spraw należących do ich zakresu zadań;
 • obsługa prawna Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;
 • przeprowadzanie kontroli okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego w zakresie zagadnień związanych z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi oraz postępowaniami w sprawach o wykroczenia; 
 • koordynowanie oceny dokumentów powstałych w wyniku analizy stanów faktycznych i przyczyn niebezpiecznych zdarzeń oraz wypadków zaistniałych w ruchu zakładu górniczego, o których mowa w art. 174 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
 • prowadzenie działalności informacyjnej o charakterze prawnym, w zakresie związanym z właściwością organów nadzoru górniczego;
 • bieżąca aktualizacja informacji prawnych na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego.

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00