Nadzorowane zakłady

Jednostki objęte nadzorem i kontrolą organów nadzoru górniczego w 2021 r., z uwzględnieniem stanu zatrudnienia i wydobycia

Lp. Rodzaj zakładu górniczego/ zakładu/ innej jednostki Liczba Zatrudnienie - załoga własna
(stan na 31.12.2021)
Wydobycie
w 2021 r.
1. Podziemne zakłady górnicze:  36 82 403
 
- wydobywające węgiel kamienny 20 (1) 68 081 55 006,4 tys. t (2)
- węgla kamiennego w likwidacji (3) 1 332 -
- węgla kamiennego w budowie 1 10 -
- wydobywające rudy miedzi 3 11 857 31 583,7 tys.t
- rudy cynku i ołowiu w likwidacji 1 238 -
- wydobywające sól 1 773 937,8    tys.t (4)
- wydobywające gips i anhydryt 1 87 140,0 tys.t
- wydobywające solankę do celów leczniczych 25 650 m3
2. Zakłady prowadzące działalność określoną w art. 2 ust. 1 Pgg 22 (5) 1 564
-
w tym zakłady wykonujące drążenie tuneli z zastosowaniem techniki górniczej 3 131 -
3. Odkrywkowe zakłady górnicze: 
7 364
26 439
 
wydobywające kopaliny ze złóż objętych własnością górniczą: 10 4 549 brak całościowych danych
  - wydobywające węgiel brunatny 5(6) 4 446 52 424,3 tys. t
  - wydobywające pozostałe kopaliny 5 103 brak danych

wydobywające kopaliny ze złóż objętych prawem własności nieruchomości gruntowej

7 354(7) 21 890 brak danych
4. Otworowe zakłady górnicze: 98 3 444  
- wydobywające ropę naftową i gaz ziemny 8 (8) 2 554 0,854 mln t + 4,920 mld m3
- wydobywające sól (9) 92 2 965,7 tys. t
- wydobywające siarkę 2 348 449,1 tys.t
- wydobywające wody lecznicze, wody termalne i solanki 80 365 13 690 tys. m3
- wydobywające metan z pokładów węgla 3 12 3 957,0 tys.  m3
- podziemny magazyn gazu ziemnego (10) 73 -
- podziemne składowisko odpadów w likwidacji 1 0 -
5. Zakłady wykonujące roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 Pgg 200 3 056(11) -
 Razem zatrudnienie (załoga własna)  116 906  
6. Oddziały podmiotów wykonujących w zakresie swej działalności zawodowej czynności powierzone im w ruchu zakładu górniczego albo zakładu 3887(12) 50 503  
w tym oddziały podmiotów wykonujące drążenie tuneli z zastosowaniem techniki górniczej 12 125  
OGÓŁEM ZATRUDNIENIE (załoga własna wraz z podmiotami usługowymi)  167 409
 
 1. 20 kopalń wydobywających węgiel kamienny, prowadzących działalność na 30 ruchach.
 2. Według danych Agencji Rozwoju Przemysłu.
 3. W strukturach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
 4. W tym wydobycie soli w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”.
 5. W tym Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
 6. 5 zakładów górniczych wydobywających węgiel brunatny (w tym 7 czynnych odkrywek i 4 odkrywki w stanie likwidacji).
 7. Zakłady w różnej fazie działalności (prowadzące działalność, eksploatacja kopalin ze złóż nierozpoczęta, eksploatacja wstrzymana i zaniechana, w stanie likwidacji i rekultywacji).
 8. W podanej liczbie mieszczą się: 2 zakłady górnicze wydobywające kopaliny na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, 2 zakłady górnicze funkcjonujące jako Oddziały Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., tj. Oddział w Sanoku i Oddział w Zielonej Górze (obejmujące łącznie 52 kopalnie ropy naftowej lub gazu ziemnego oraz 7 podziemnych magazynów gazu ziemnego, w tym 2 funkcjonujące poza krajowym systemem gazowniczym, w strukturze Oddziału w Zielonej Górze − podziemne magazyny gazu ziemnego zaazotowanego), oraz 4 zakłady górnicze funkcjonujące w strukturach innych podmiotów.
 9. W tym 1 w likwidacji; w zakładzie górniczym IKS „Solino” funkcjonują 2 kopalnie, tj. KSiPMRiP „Góra” oraz KS „Mogilno”.
 10. 2 kawernowe podziemne magazyny gazu (KPMG Mogilno oraz KPMG Kosakowo).
 11. Ze względu na specyfikę tej działalności, podmioty wykonujące roboty geologiczne mogą funkcjonować na obszarze właściwości miejscowych kilku urzędów górniczych (zatem faktyczna liczba pracowników może być niższa).
 12. Liczba oddziałów podmiotów może być zawyżona ze względu na powtarzalność realizowanych usług w ramach kilku zakładów górniczych albo zakładów, o których mowa w art. 2 ust. 1 oraz art. 86 Pgg.
do góry