Nadzorowane zakłady

Jednostki objęte nadzorem i kontrolą organów nadzoru górniczego w 2020 r., z uwzględnieniem stanu zatrudnienia i wydobycia

Lp. Rodzaj zakładu górniczego/ zakładu/ innej jednostki Liczba Zatrudnienie - załoga własna
(stan na 31.12.2020)
Wydobycie
w 2020 r.
1. Podziemne zakłady górnicze:  37 87 566
 
- wydobywające węgiel kamienny 21 (1) 72 234 54 385,9 tys. t (2)
- węgla kamiennego w likwidacji (3) 1 500 -
- węgla kamiennego w budowie 1 4 -
- wydobywające rudy miedzi 3 12 158 31 190,2 tys.t
- wydobywające rudy cynku i ołowiu 1 812 1 507,2  tys.t
- wydobywające sól 1 746 716,2    tys.t (4)
- wydobywające gips i anhydryt 1 96 155,3 tys.t
- wydobywające solankę do celów leczniczych 16  430 m3
2. Zakłady prowadzące działalność określoną w art. 2 ust. 1 Pgg 24 (5) 1 682
-
w tym zakłady wykonujące drążenie tuneli z zastosowaniem techniki górniczej 5 279 -
3. Odkrywkowe zakłady górnicze: 
7 361
28 540
 
wydobywające kopaliny ze złóż objętych własnością górniczą: 10 5 716  brak całościowych danych
  - wydobywające węgiel brunatny 5(6) 5 612 45 984,0 tys. t
  - wydobywające pozostałe kopaliny 5 104 brak danych

wydobywające kopaliny ze złóż objętych prawem własności nieruchomości gruntowej

7 351(7) 22 824 brak danych
4. Otworowe zakłady górnicze: 96 3 474  
- wydobywające ropę naftową i gaz ziemny 8 (8) 2 621 0,909 mln t + 4,988 mld m3
- wydobywające sól (9) 92 3 108,7 tys. t
- wydobywające siarkę 2 311 422,4 tys.t
- wydobywające wody lecznicze, wody termalne i solanki 78 375 11 576,0 tys. m3
- wydobywające metan z pokładów węgla 3 14 5 135,5 tys.  m3
- podziemny magazyn gazu ziemnego (10) 61 -
- podziemne składowisko odpadów w likwidacji 1 0 -
5. Zakłady wykonujące roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 Pgg 200 3 531(11) -
 Razem zatrudnienie (załoga własna)  124 793  
6. Oddziały podmiotów wykonujących w zakresie swej działalności zawodowej czynności powierzone im w ruchu zakładu górniczego albo zakładu 4024(12) 54 937  
w tym oddziały podmiotów wykonujące drążenie tuneli z zastosowaniem techniki górniczej 11 18  
OGÓŁEM ZATRUDNIENIE (załoga własna wraz z podmiotami usługowymi)  179 730
 
 1. 21 kopalń wydobywających węgiel kamienny, prowadzących działalność na 30 ruchach.
 2. Według danych Agencji Rozwoju Przemysłu.
 3. W strukturach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
 4. W tym wydobycie soli w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”.
 5. W tym Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
 6. 5 zakładów górniczych wydobywających węgiel brunatny (w tym 8 czynnych odkrywek i 3 odkrywki w stanie likwidacji).
 7. Zakłady w różnej fazie działalności (prowadzące działalność, eksploatacja kopalin ze złóż nierozpoczęta, eksploatacja wstrzymana i zaniechana, w stanie likwidacji i rekultywacji).
 8. W podanej liczbie mieszczą się: 2 zakłady górnicze wydobywające kopaliny na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, 2 zakłady górnicze funkcjonujące jako Oddziały Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., tj. Oddział w Sanoku i Oddział w Zielonej Górze (obejmujące łącznie 53 kopalnie ropy naftowej lub gazu ziemnego oraz 7 podziemnych magazynów gazu ziemnego, w tym 2 funkcjonujące poza krajowym systemem gazowniczym, w strukturze Oddziału w Zielonej Górze − podziemne magazyny gazu ziemnego zaazotowanego), oraz 4 zakłady górnicze funkcjonujące w strukturach innych podmiotów.
 9. W tym 1 w likwidacji; w zakładzie górniczym IKS „Solino” funkcjonują 2 kopalnie, tj. KSiPMRiP „Góra” oraz KS „Mogilno”.
 10. 2 kawernowe podziemne magazyny gazu (KPMG Mogilno oraz KPMG Kosakowo w rozbudowie).
 11. Ze względu na specyfikę tej działalności, podmioty wykonujące roboty geologiczne mogą funkcjonować na obszarze właściwości miejscowych kilku urzędów górniczych (zatem faktyczna liczba pracowników może być niższa).
 12. Liczba oddziałów podmiotów może być zawyżona ze względu na powtarzalność realizowanych usług w ramach kilku zakładów górniczych albo zakładów, o których mowa w art. 2 ust. 1 oraz art. 86 Pgg.
do góry