Nadzorowane zakłady

Jednostki objęte nadzorem i kontrolą organów nadzoru górniczego w 2023 r., z uwzględnieniem stanu zatrudnienia i wydobycia

Według stanu na 31 grudnia 2023 r., nadzorowi i kontroli urzędów górniczych podlegało 7 410 zakładów górniczych (w tym 31 podziemnych, 7 276 odkrywkowych i 103 otworowych), 20 zakładów prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 Pgg, 186 zakładów wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 Pgg, a także ponad 3 941 oddziałów podmiotów wykonujących w zakresie swej działalności zawodowej czynności powierzone im w ruchu zakładu górniczego, łącznie zatrudniające 170 445 pracowników. Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli.

Lp. Rodzaj zakładu górniczego/ zakładu/ innej jednostki Liczba Zatrudnienie - załoga własna
(stan na 31.12.2023)
Zatrudnienie - podmioty usługowe
(stan na 31.12.2023)
Wydobycie
w 2023 r.
1. Podziemne zakłady górnicze:  31 82 647
36 276 brak całościowych danych
- wydobywające węgiel kamienny 19 68 828 27 667 47 503,2 tys. ton
- węgla kamiennego w likwidacji 4 621 453 nie dotyczy
- węgla kamiennego w budowie 1 10 13 nie dotyczy
- wydobywające rudy miedzi 3 12 297 8 143 32 075,9 tys. ton
- rudy cynku i ołowiu w likwidacji 1 13 0 nie dotyczy
- wydobywające sól 1 781 0 981,2 tys. ton 
- wydobywające gips i anhydryt 1 76 0 120,0 tys. ton
- wydobywające solankę do celów leczniczych 21 0 640 m3
2. Zakłady prowadzące działalność określoną w art. 2 ust. 1 Pgg 20 1 787
807 nie dotyczy
w tym zakłady wykonujące drążenie tuneli 1 10 254 nie dotyczy
3. Odkrywkowe zakłady górnicze: 
7 276
26 623
8 172 brak całościowych danych
wydobywające kopaliny ze złóż objętych własnością górniczą: 10 5 540 3 138 brak całościowych danych
  - wydobywające węgiel brunatny 5 5 440 3 028 40 096,6 tys. ton
  - wydobywające pozostałe kopaliny 5 100 110 brak danych

wydobywające kopaliny ze złóż objętych prawem własności nieruchomości gruntowej

7 266 21 083 5 034 brak danych
4. Otworowe zakłady górnicze: 103 3 494 7 468 brak całościowych danych
- wydobywające ropę naftową i gaz ziemny 9 2 575 6 804 0,794 mln ton + 4,621 mld m3
- wydobywające sól 2 89 104 2 320,8 tys. ton
- wydobywające siarkę 2 347 87 472,0 tys. ton
- wydobywające wody lecznicze, wody termalne i solanki 82 378 154 15 130 tys. m3
- wydobywające metan z pokładów węgla 5 25 0 7 421,9 tys.  m3
- podziemny magazyn gazu ziemnego 2 80 319 nie dotyczy
- podziemne składowisko odpadów w likwidacji 1 0 0 nie dotyczy
5. Zakłady wykonujące roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 Pgg 186 2 295 376 nie dotyczy
6. Oddziały podmiotów wykonujących w zakresie swej działalności zawodowej czynności powierzone im w ruchu zakładu górniczego albo zakładu 3 941 nie dotyczy 53 099 nie dotyczy
Objaśnienia do tabeli:
 1. Górnictwo podziemne:
  •  19 kopalń wydobywających węgiel kamienny, prowadzących działalność na 30 ruchach;
  •  wydobycie węgla kamiennego podawane było według danych Wyższego Urzędu Górniczego;
  •  wszystkie 4 zakłady górniczw węgla kamiennego w likwidacji znajdowały się w strukturach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.;
  • w wydobyciu soli podziemnej zostało uwzględnione wydobycie z KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”.
 2. Zakłady prowadzące działalność określoną w art. 2 ust. 1 Pgg:
  •  w zestawieniu ilościowym ww. zakładów został uwzględniony Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
 3. Odkrywkowe zakłady górnicze:
  •  zestawienie obejmowało zakłady w różnej fazie działalności (prowadzące działalność, eksploatację kopalin ze złóż nierozpoczętych, eksploatację wstrzymaną i zaniechaną, w stanie likwidacji i rekultywacji);
  •  5 zakładów górniczych wydobywających węgiel brunatny obejmowało 5 czynnych odkrywek i 6 odkrywek w stanie likwidacji.
 4. Otworowe zakłady górnicze:
  •  w podanej liczbie zakładów górniczych wydobywających ropę naftową i gaz ziemny mieściły się: 2 zakłady górnicze wydobywające kopaliny na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, 2 zakłady górnicze funkcjonujące jako PKN Orlen S.A. Oddział PGNiG w Sanoku i PKN Orlen S.A. Oddział PGNiG w Zielonej Górze (obejmujące łącznie 52 kopalnie ropy naftowej lub gazu ziemnego oraz 7 podziemnych magazynów gazu ziemnego, w tym 2 funkcjonujące poza krajowym systemem gazowniczym, w strukturze Oddziału w Zielonej Górze − podziemne magazyny gazu ziemnego zaazotowanego), oraz 5 zakładów górniczych funkcjonujących w strukturach innych podmiotów;
  •  wśród 2 zakładów górniczych wydobywających sól otworową jeden zakład górniczy znajdował się w stanie likwidacji, w drugim zakładzie górniczym (IKS „Solino”) funkcjonowały 2 kopalnie, tj. KSiPMRiP „Góra” oraz KS „Mogilno”;
  •  podziemne magazyny gazu ziemnego obejmują 2 kawernowe podziemne magazyny gazu KPMG Mogilno oraz KPMG Kosakowo.
 5. Zakłady wykonujące roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 Pgg:
  •  ze względu na specyfikę tej działalności, podmioty wykonujące roboty geologiczne mogą funkcjonować na obszarze właściwości miejscowych kilku urzędów górniczych (zatem faktyczna liczba pracowników może być niższa).
 6. Oddziały podmiotów wykonujących w zakresie swej działalności zawodowej czynności powierzone im w ruchu zakładu górniczego albo zakładu:
  •  liczba oddziałów podmiotów może być zawyżona ze względu na powtarzalność realizowanych usług w ramach kilku zakładów górniczych albo zakładów, o których mowa w art. 2 ust. 1 oraz art. 86 Pgg.
do góry