Nadzorowane zakłady

Jednostki objęte nadzorem i kontrolą organów nadzoru górniczego w 2022 r., z uwzględnieniem stanu zatrudnienia i wydobycia

Lp. Rodzaj zakładu górniczego/ zakładu/ innej jednostki Liczba Zatrudnienie - załoga własna
(stan na 31.12.2022)
Wydobycie
w 2022 r.
1. Podziemne zakłady górnicze:  36 82 394
 
- wydobywające węgiel kamienny 20 (1) 68 165 52 832,4 tys. t (2)
- węgla kamiennego w likwidacji (3) 1 071 -
- węgla kamiennego w budowie 1 10 -
- wydobywające rudy miedzi 3 12 224 32 218,2 tys.t
- rudy cynku i ołowiu w likwidacji 1 17 -
- wydobywające sól 1 804 1 053,9    tys.t (4)
- wydobywające gips i anhydryt 1 82 118,7 tys.t
- wydobywające solankę do celów leczniczych 21 610 m3
2. Zakłady prowadzące działalność określoną w art. 2 ust. 1 Pgg 21 (5) 1 398
-
w tym zakłady wykonujące drążenie tuneli z zastosowaniem techniki górniczej 2 34 -
3. Odkrywkowe zakłady górnicze: 
7 314
27 341
 
wydobywające kopaliny ze złóż objętych własnością górniczą: 10 5 542 brak całościowych danych
  - wydobywające węgiel brunatny 5(6) 5 437 55 193,7 tys. t
  - wydobywające pozostałe kopaliny 5 105 brak danych

wydobywające kopaliny ze złóż objętych prawem własności nieruchomości gruntowej

7 304(7) 21 799 brak danych
4. Otworowe zakłady górnicze: 102 3 447  
- wydobywające ropę naftową i gaz ziemny 9 (8) 2 510 0,815 mln t + 4,749 mld m3
- wydobywające sól (9) 96 2 878,7 tys. t
- wydobywające siarkę 2 361 476,9 tys.t
- wydobywające wody lecznicze, wody termalne i solanki 82 387 14 010 tys. m3
- wydobywające metan z pokładów węgla 4 20 5 564,0 tys.  m3
- podziemny magazyn gazu ziemnego (10) 73 -
- podziemne składowisko odpadów w likwidacji 1 0 -
5. Zakłady wykonujące roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 Pgg 203 2 872(11) -
 Razem zatrudnienie (załoga własna)  117 452  
6. Oddziały podmiotów wykonujących w zakresie swej działalności zawodowej czynności powierzone im w ruchu zakładu górniczego albo zakładu 3747(12) 49 369  
w tym oddziały podmiotów wykonujące drążenie tuneli z zastosowaniem techniki górniczej 2 255  
OGÓŁEM ZATRUDNIENIE (załoga własna wraz z podmiotami usługowymi)  166 821
 
 1. 20 kopalń wydobywających węgiel kamienny, prowadzących działalność na 30 ruchach.
 2. Według danych Agencji Rozwoju Przemysłu.
 3. W strukturach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
 4. W tym wydobycie soli w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”.
 5. W tym Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
 6. 5 zakładów górniczych wydobywających węgiel brunatny (w tym 7 czynnych odkrywek i 4 odkrywki w stanie likwidacji).
 7. Zakłady w różnej fazie działalności (prowadzące działalność, eksploatacja kopalin ze złóż nierozpoczęta, eksploatacja wstrzymana i zaniechana, w stanie likwidacji i rekultywacji).
 8. W podanej liczbie mieszczą się: 2 zakłady górnicze wydobywające kopaliny na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, 2 zakłady górnicze funkcjonujące jako PKN Orlen S.A. Oddział PGNiG w Sanoku i PKN Orlen S.A. Oddział PGNiG w Zielonej Górze (obejmujące łącznie 52 kopalnie ropy naftowej lub gazu ziemnego oraz 7 podziemnych magazynów gazu ziemnego, w tym 2 funkcjonujące poza krajowym systemem gazowniczym, w strukturze Oddziału w Zielonej Górze − podziemne magazyny gazu ziemnego zaazotowanego), oraz 5 zakładów górniczych funkcjonującychw strukturach innych podmiotów.
 9. W tym 1 w likwidacji; w zakładzie górniczym IKS „Solino” funkcjonują 2 kopalnie, tj. KSiPMRiP „Góra” oraz KS „Mogilno”.
 10. 2 kawernowe podziemne magazyny gazu (KPMG Mogilno oraz KPMG Kosakowo).
 11. Ze względu na specyfikę tej działalności, podmioty wykonujące roboty geologiczne mogą funkcjonować na obszarze właściwości miejscowych kilku urzędów górniczych (zatem faktyczna liczba pracowników może być niższa).
 12. Liczba oddziałów podmiotów może być zawyżona ze względu na powtarzalność realizowanych usług w ramach kilku zakładów górniczych albo zakładów, o których mowa w art. 2 ust. 1 oraz art. 86 Pgg.
do góry