Nadzorowane zakłady

Jednostki objęte nadzorem i kontrolą organów nadzoru górniczego w 2022 r., z uwzględnieniem stanu zatrudnienia i wydobycia

Według stanu na 31 grudnia 2022 r., nadzorowi i kontroli urzędów górniczych podlegało 7 452 zakładów górniczych (w tym 36 podziemnych, 7 314 odkrywkowych i 102 otworowych), 21 zakładów prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 Pgg, 203 zakłady wykonujące roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 Pgg, a także ponad 3 740 oddziałów podmiotów wykonujących w zakresie swej działalności zawodowej czynności powierzone im w ruchu zakładu górniczego, łącznie zatrudniające 166 821 pracowników. Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli.

Lp. Rodzaj zakładu górniczego/ zakładu/ innej jednostki Liczba Zatrudnienie - załoga własna
(stan na 31.12.2022)
Zatrudnienie - podmioty usługowe
(stan na 31.12.2022)
Wydobycie
w 2022 r.
1. Podziemne zakłady górnicze:  36 82 394
34 239 brak całościowych danych
- wydobywające węgiel kamienny 20 68 165 25 114 52 832,4 tys. ton
- węgla kamiennego w likwidacji 8 1 071 648 nie dotyczy
- węgla kamiennego w budowie 1 10 15 nie dotyczy
- wydobywające rudy miedzi 3 12 224 8 457 32 218,2 tys. ton
- rudy cynku i ołowiu w likwidacji 1 17 5 nie dotyczy
- wydobywające sól 1 804 0 1 053,9 tys. ton 
- wydobywające gips i anhydryt 1 82 0 118,7 tys. ton
- wydobywające solankę do celów leczniczych 21 0 610 m3
2. Zakłady prowadzące działalność określoną w art. 2 ust. 1 Pgg 21 1 398
538 nie dotyczy
w tym zakłady wykonujące drążenie tuneli 2 34 255 nie dotyczy
3. Odkrywkowe zakłady górnicze: 
7 314
27 341
7 674 brak całościowych danych
wydobywające kopaliny ze złóż objętych własnością górniczą: 10 5 542 2 925 brak całościowych danych
  - wydobywające węgiel brunatny 5 5 437 2 808 55 193,7 tys. ton
  - wydobywające pozostałe kopaliny 5 105 117 brak danych

wydobywające kopaliny ze złóż objętych prawem własności nieruchomości gruntowej

7 304 21 799 4 749 brak danych
4. Otworowe zakłady górnicze: 102 3 447 6 556 brak całościowych danych
- wydobywające ropę naftową i gaz ziemny 9 2 510 5 555 0,815 mln ton + 4,749 mld m3
- wydobywające sól 2 96 173 2 878,7 tys. ton
- wydobywające siarkę 2 361 112 476,9 tys. ton
- wydobywające wody lecznicze, wody termalne i solanki 82 387 149 14 010 tys. m3
- wydobywające metan z pokładów węgla 4 20 0 5 564,0 tys.  m3
- podziemny magazyn gazu ziemnego 2 73 567 nie dotyczy
- podziemne składowisko odpadów w likwidacji 1 0 0 nie dotyczy
5. Zakłady wykonujące roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 Pgg 203 2 872 362 nie dotyczy
6. Oddziały podmiotów wykonujących w zakresie swej działalności zawodowej czynności powierzone im w ruchu zakładu górniczego albo zakładu 3747 nie dotyczy 49 369 nie dotyczy
Objaśnienia do tabeli:
 1. Górnictwo podziemne:
  •  20 kopalń wydobywających węgiel kamienny, prowadzących działalność na 30 ruchach;
  •  wydobycie węgla kamiennego podawane było według danych Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.;
  •  wszystkie 8 zakładów górniczych węgla kamiennego w likwidacji znajdowało się w strukturach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.;
  • w wydobyciu soli podziemnej zostało uwzględnione wydobycie z KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”.
 2. Zakłady prowadzące działalność określoną w art. 2 ust. 1 Pgg:
  •  w zestawieniu ilościowym ww. zakładów został uwzględniony Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
 3. Odkrywkowe zakłady górnicze:
  •  zestawienie obejmowało zakłady w różnej fazie działalności (prowadzące działalność, eksploatację kopalin ze złóż nierozpoczętych, eksploatację wstrzymaną i zaniechaną, w stanie likwidacji i rekultywacji);
  •  5 zakładów górniczych wydobywających węgiel brunatny obejmowało 7 czynnych odkrywek i 4 odkrywki w stanie likwidacji.
 4. Otworowe zakłady górnicze:
  •  w podanej liczbie zakładów górniczych wydobywających ropę naftową i gaz ziemny mieściły się: 2 zakłady górnicze wydobywające kopaliny na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, 2 zakłady górnicze funkcjonujące jako PKN Orlen S.A. Oddział PGNiG w Sanoku i PKN Orlen S.A. Oddział PGNiG w Zielonej Górze (obejmujące łącznie 52 kopalnie ropy naftowej lub gazu ziemnego oraz 7 podziemnych magazynów gazu ziemnego, w tym 2 funkcjonujące poza krajowym systemem gazowniczym, w strukturze Oddziału w Zielonej Górze − podziemne magazyny gazu ziemnego zaazotowanego), oraz 5 zakładów górniczych funkcjonujących w strukturach innych podmiotów;
  •  wśród 2 zakładów górniczych wydobywających sól otworową jeden zakład górniczy znajdował się w stanie likwidacji, w drugim zakładzie górniczym (IKS „Solino”) funkcjonowały 2 kopalnie, tj. KSiPMRiP „Góra” oraz KS „Mogilno”;
  •  podziemne magazyny gazu ziemnego obejmują 2 kawernowe podziemne magazyny gazu KPMG Mogilno oraz KPMG Kosakowo.
 5. Zakłady wykonujące roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 Pgg:
  •  ze względu na specyfikę tej działalności, podmioty wykonujące roboty geologiczne mogą funkcjonować na obszarze właściwości miejscowych kilku urzędów górniczych (zatem faktyczna liczba pracowników może być niższa).
 6. Oddziały podmiotów wykonujących w zakresie swej działalności zawodowej czynności powierzone im w ruchu zakładu górniczego albo zakładu:
  •  liczba oddziałów podmiotów może być zawyżona ze względu na powtarzalność realizowanych usług w ramach kilku zakładów górniczych albo zakładów, o których mowa w art. 2 ust. 1 oraz art. 86 Pgg.
do góry