Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/17. posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego do spraw oceny (..)

17. posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego do spraw oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Zabrze

14 Kwietnia 2017

W czwartek, 13 kwietnia br. w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu Kopalnia Węgla Kamiennego „Makoszowy” z siedzibą w Zabrzu, odbyło się 17. posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego do spraw oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Zabrze.

Posiedzeniu przewodniczył Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta Zabrze, Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o., Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz zakładów górniczych: SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy”, PGG sp. z o.o. Oddział KWK Sośnica, PGG sp. z o.o. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice i ZG „SILTECH” sp. z o.o.

Na wstępie omówiono realizację uchwał podjętych na poprzednim posiedzeniu Zespołu Porozumiewawczego (13 października 2016 r.), dotyczących robót remontowych w obiektach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7, likwidacji szkód górniczych powstałych w ciągu ul. Lubuskiej oraz podwyższeniu i uszczelnieniu wałów rzeki Kłodnicy, na odcinku od zrekultywowanego zalewiska Wn-35 do ujścia potoku Chudowskiego.

Przedsięwzięcie hydrotechniczne na rzece Kłodnicy realizowane będzie w ramach rekultywacji gruntów prowadzonej przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. Podmiot ten zamierza wnioskować do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o środki na wykonanie tego zadania.

W dalszej części posiedzenia przedstawiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w IV kwartale 2016 r. i I kwartale 2017 r. oraz zamierzenia eksploatacyjne na najbliższe półrocze. Jedynie ZG „SILTECH” sp. z o.o. prowadzi obecnie wydobycie węgla pod terenami miasta Zabrze, natomiast KWK „Makoszowy” z dniem 31 grudnia 2016 r. zakończyła trwającą ponad 110 lat eksploatację. Omówiono również realizację wniosków o naprawę szkód górniczych oraz wielkości poniesionych na ten cel nakładów.

Przedstawiciele Urzędu Miasta Zabrze zwrócili uwagę na powtarzające się skargi mieszkańców, dotyczące uciążliwej emisji hałasu związanej z pracą szybów wentylacyjnych „Mikołaj” przy ul. Drzymały i „Pawłów Górny” przy ul. Sikorskiego. Podkreślili, że w razie braku działań ze strony przedsiębiorców górniczych podjęte zostaną odpowiednie kroki administracyjne.

Szeroko omówiono sprawę zapadliska w jezdni ul. Cisowej, powstałego na skutek dawnej eksploatacji górniczej oraz odpowiedzialności za usunięcie powstałej szkody górniczej. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie, oparte na przepisach obowiązującej ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.

do góry