Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/30. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

30. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska

22 Października 2021

W czwartek, 21 października br. w formie wideokonferencji odbyło się 30. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska.

Spotkaniu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. Wzięli w nim udział przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Urzędu Miasta Ruda Śląska, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu i Oddziału w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji, a także zakładów górniczych: Polskiej Grupy Górniczej S.A. - Oddział KWK „Ruda” oraz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. - Oddział KWK „Pokój I - Śląsk”.

Na posiedzeniu omówiono stan realizacji pięciu uchwał podjętych na ostatnim spotkaniu. Przedstawiono aktualny stan doraźnych i docelowych przedsięwzięć dążących do regulacji zachwianych stosunków wodnych na terenie Rudy Śląskiej, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji regulacji potoku bielszowickiego oraz przepustów pod ulicami 1 Maja oraz Kokota. Omówiono prace remontowe wykonywane w nawierzchniach dróg i konstrukcji mostów. Poruszono zagadnienia dotyczące przyjętych rozwiązań likwidacji zastoiska wodnego przy osiedlu „Niebieskich Dachów” w Bykowinie, a także przedstawiono zakres prowadzonych robót hydrotechnicznych, między innymi na rzece Jamna i potoku bielszowickim.

Przedstawiciele KWK „Ruda” przedstawili sprawozdania z przebiegu eksploatacji górniczej dokonanej w okresie od II do III kwartału 2021 r. oraz zamierzenia eksploatacyjne w okresie IV kwartału 2021 r. i I kwartału 2022 r. Omówili wpływy dokonanej i projektowanej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu. Wskazali najważniejsze przedsięwzięcia związane z usuwaniem szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego na terenie miasta Ruda Śląska w roku 2021, a także plan usuwania szkód górniczych w roku 2022 r. Poinformowali również, że 19 lutego br. całkowicie zakończono eksploatację w KWK „Ruda” Ruch Pokój.

Przedstawiciele Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. omówili aktualny stan likwidacji Oddziału KWK „Pokój I - Śląsk” Ruchy: „Pokój I” i „Śląsk” oraz stan realizacji napraw szkód górniczych na terenie miasta Ruda Śląska.

Przedstawiono m.in. sprawę naprawy zapadliska po zlikwidowanym szybie „Hugo”. Przedsiębiorcy górniczy wskazali, że głównymi przyczynami opóźnień w realizacji napraw szkód górniczych są skomplikowane procedury oraz nieuregulowane sprawy własnościowe. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach podkreślił, że właściwa komunikacja i współpraca przedsiębiorców z władzami miasta jest niezbędna w procesie likwidacji szkód górniczych.

do góry